Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2007 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

16 jul 2007

Kraftig tillväxt och rekordmarginaler ökar vinsten

·         Tvåsiffrig tillväxt fortsatte i alla regioner.
         - 17% organisk ordertillväxt. 
         - 21:a kvartalet i följd med organisk tillväxt.
·         Intäkterna uppgick till MSEK 15 985 (12 444), organisk tillväxt på 20%.
·         Rörelseresultatet var MSEK 3 037 (2 337), en marginal på 19.0% (18.8).
·         Resultat före skatt steg 46% till MSEK 3 215 (2 200).
         - Realisationsvinst på MSEK 134, relaterad till försäljning av aktier i RSC Holdings.
·         Periodens resultat uppgick till MSEK 2 377 (2 298).
         - Periodens resultat för kvarvarande verksamheter steg 53% till MSEK 2 377 (1 555). 
·         Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.94 (1.82).
         - Vinst per aktie från kvarvarande verksamheter var SEK 1.94 (1.23).
·         Operativt kassaflöde för kvarvarande verksamheter var MSEK 1 232 (964).
·         Förvärven av ABAC och Dynapac slutfördes under kvartalet.
·         Beslut om investeringar för ökad produktionskapacitet.

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster från de flesta kundsegment, såsom gruv-, entreprenad-, tillverknings- och processindustrin, väntas ligga kvar på nuvarande höga nivåer.För ytterligare information kontakta:Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Phone: +46 8 743 8290 or +46 70 497 8290 ir@se.atlascopco.com
Daniel Frykholm, Presschef 
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060