Atlas Copcos nya kapitalstruktur

14 jun 2007

Stockholm den 14 juni 2007: Atlas Copco AB:s inlösenaktier av serie A och serie B har idag blivit inlösta och utbetalning till aktieägarna av cirka BSEK 24.4 beräknas ske den 20 juni 2007.

Som en del av det inlösenförfarande som godkändes av årsstämman den 26 april 2007 genomförde Atlas Copco AB en aktiesplit varigenom varje aktie delades i tre aktier, varav en inlösenaktie. Då förfarandet nu avslutas löser Atlas Copco in inlösenaktierna mot en likvid om 40 kronor per aktie.   Bolagsverket har idag registrerat en minskning av Atlas Copcos aktiekapital med  262 002 730 kronor genom indragning av 628 806 552 inlösenaktier, varav 419 697 048 inlösenaktier av serie A och 209 109 504 inlösenaktier av serie B. Vidare registreras en ökning av bolagets aktiekapital med 262 002 730 kronor genom fondemission. Det belopp som aktiekapitalet ökas med tillförs aktiekapitalet från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i samband med fondemissionen. Atlas Copcos aktiekapital återställs sålunda till samma nivå som före inlösenförfarandet.   Efter dessa transaktioner har Atlas Copco totalt 1 257 613 104 utestående aktier, varav 839 394 096 aktier av serie A och 418 219 008 B-aktier.   Inlösenförfarandet innebär att sammanlagt 24 415 694 080 kronor skiftas ut till Atlas Copcos aktieägare. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske den 20 juni 2007.   Atlas Copco-aktien handlas sedan den 18 maj 2007 i handelsposter om 200 aktier. För ytterligare information kontakta:Hans Sandberg, Chefsjurist 08 743 9041 eller 070 319 9041 Daniel Frykholm, Presschef 08 743 8060 eller 0708 65 8060