Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

26 mar 2007

torsdagen den 26 april 2007 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Inregistrering från kl 15.30. (Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, station Universitetet. Buss 40, 540 eller 670, hållplats Universitetet.)

AnmälanAktieägare som önskar delta i stämman skalldels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2007dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 20 april 2007 kl 16.00, under adress Atlas Copco AB, Sweden Holding ”Årsstämman”, 105 23 Stockholm, eller via hemsidan www.atlascopco.com/årsstämma eller per telefon 08-743 80 00 eller per telefax 08-644 90 45.   Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 20 april 2007. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.   Aktieägare som företräds av ombud skall bifoga fullmakt. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.   Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.   Inträdeskort kommer att skickas till dem som anmält sig till stämman.   Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/årsstämma fr o m den 27 april 2007.Fullständig kallelse till årsstämman, se bifogade pdf: