Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2006

28 apr 2006

Stockholm den 28 april 2006: Igår höll Atlas Copco sin årsstämma i Stockholm under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.    Utdelningen fastställdes till SEK 4.25 per aktie. Den 3 maj 2006 godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas skickas från VPC AB, den 8 maj 2006.   Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Thomas Leysen, Ulla Litzén, Grace Reksten Skaugen och Anders Ullberg omvaldes som styrelsemedlemmar.    Sune Carlsson valdes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande.   Årsstämman fastställde styrelsearvodet för 2006 enligt följande: Ett fast arvode om KSEK 3 850 fördelas så att KSEK 1 350 utgår till styrelsens ordförande, KSEK 500 till vice ordföranden och KSEK 400 till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för kommittéarbete utgår med KSEK 600 att fördelas enligt styrelsens beslut. En förutsättning för att arvode ska utgå är att ledamoten är vald av årsstämman och att han/hon inte är anställd i bolaget.   Årsstämman valde KPMG Bohlins AB till revisor till utgången av årsstämman 2010. Auktoriserade revisorn Thomas Thiel blir huvudansvarig.   I enlighet med styrelsens förslag fastställde årsstämman de principer för ersättning och andra anställningsvillkor som ska gälla för bolagsledningen, samt ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2006. Programmet kommer maximalt att omfatta 220 nyckelpersoner i koncernen med möjlighet att förvärva maximalt 1 600 000 Atlas Copco aktier av serie A. Tilldelningen är beroende av hur koncernens värdetillväxt utvecklas under 2006.   Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för var och en av de fyra till röstetalen största aktieägarna. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens uppgift blir att arbeta fram ett förslag till årsstämman 2007 avseende ordförande på årsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice ordförande och styrelsearvoden, samt i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden åligger valberedningen.   Årsstämman beslutade att bolagsordningen ändras i syfte dels att samtliga hänvisningar som infördes vid årsstämman 2005 avseende aktier av serie C och inlösenförfarande utgår, dels att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen.    Vidare beslöt årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ett mandat, under tiden till nästa årsstämma, att på Stockholmsbörsen köpa tillbaka maximalt 10% av det totalt antal utestående aktierna utgivna av företaget.    Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämma. Som medlemmar i revisionskommittén omvaldes Ulla Litzén (ordförande) och Sune Carlsson. Som ny medlem i revisionskommittén valdes Staffan Bohman.   Som medlemmar i ersättningskommittén omvaldes Sune Carlsson (ordförande) och Jacob Wallenberg. Som ny medlem i ersättningskommittén valdes Anders Ullberg.   VD och koncernchefen Gunnar Brocks anförande på stämman publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/årsstämma, där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.För ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.  Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning.  I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer är 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder.  Mer fakta finns på www.atlascopco.com.