Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma

29 mar 2006

torsdagen den 27 april 2006 kl 17.00 i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

AnmälanAktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2006 dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 21 april 2006 kl 16.00, under adress Atlas Copco AB, Sweden Holding ”Årsstämman”, 105 23 Stockholm, eller via hemsidanwww.atlascopco.com/årsstämma eller per telefon 08-743 80 00 eller per telefax 08-644 90 45. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 21 april 2006. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. Aktieägare som företräds av ombud skall bifoga fullmakt. Den som företräder juridisk person skall dessutom bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av VPC förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att översändas till dem som anmält sig till stämman. Verkställande direktörens anförande och tillhörande bildmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.atlascopco.com/årsstämma från och med den 28 april 2006. Förslag till dagordning 1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman är behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning 8. Redogörelse för styrelsens och dess revisionskommittés funktion och arbete 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen d) om avstämningsdag för utdelningen 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman 11. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, av styrelsesuppleanter samt av styrelsens ordförande och vice ordförande 12. Fastställande av arvode åt styrelsen och styrelsekommittéerna 13. Val av revisor 14. Fastställande av revisorsarvode  15. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag avseende valberedning  16. Redogörelse för styrelsens ersättningskommittés arbete samt förslag avseende a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2006 17. Förslag avseende ändringar i bolagsordningen 18. Förslag avseende förvärv av egna aktier  19. Årsstämmans avslutande. Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag Punkt 9 c) och d) Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2005 fastställs till 4,25 kronor samt att den 3 maj 2006 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC den 8 maj 2006. Valberedningens förslag Bolagets valberedning, som består av Börje Ekholm, valberedningens ordförande, Investor AB, Thomas Ehlin, Nordea fonder, Björn C Andersson, Handelsbanken fonder och William af Sandeberg, Första AP-fonden, som tillsammans representerar mer än 25% av totala antalet röster, samt Sune Carlsson, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut: Punkt 1: Att Sune Carlsson väljs till stämmoordförande. Punkt 10: Att antalet styrelseledamöter skall vara åtta (8). Punkt 11: Att följande styrelseledamöter omväljs: Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Thomas Leysen, Ulla Litzén, Grace Reksten Skaugen och Anders Ullberg. Kurt Hellström har undanbett sig omval. Att Sune Carlsson väljs till styrelsens ordförande och Jacob Wallenberg till styrelsens vice ordförande. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på http://www.atlascopco.com/årsstämma.  Punkt 12: Att ett fast arvode om 3 850 000 kronor utgår att fördelas med 1 350 000 kronor till styrelsens ordförande, 500 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 400 000 kronor till envar av övriga av Bolaget ej anställda ledamöter samt att ersättning för kommittéarbete utgår med 600 000 kronor. Det senare beloppet att fördelas bland av Bolaget ej anställda kommittéledamöter enligt styrelsens bestämmande när kommittéarbetet under året låter sig överblickas. Punkt 13: Att det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB utses till revisor till och med utgången av årsstämman 2010. Den auktoriserade revisorn Thomas Thiel är utsedd att vara huvudansvarig. Punkt 14: Att ersättning till revisorn utgår enligt räkning till och med utgången av årsstämman 2010. Punkt 15: a) Att Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordföranden samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Under det tredje kvartalet 2006 skall styrelseordföranden kontakta de fyra största av VPC direktregistrerade eller ägargrupperade aktieägarna för utseendet av ägarrepresentant. Namnen på de fyra ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2007 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. b) Att ledamöter som är utsedda av sådana aktieägare som under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna skall ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sin/sina representanter. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.  c) Att valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2007 för beslut: - förslag till stämmoordförande - förslag till antal styrelseledamöter - förslag till styrelse - förslag till styrelseordförande och vice ordförande - förslag till styrelsearvode till ordförande, vice ordförande och övriga icke anställda ledamöter  - förslag till ersättning för kommittéarbete  - förslag till kriterier för hur valberedningens ordförande och ledamöter utses.  d) Att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt skall fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på en valberedning och att Bolaget på begäran av valberedningen skall tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall Bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Förslaget finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.atlascopco.com/årsstämma och kommer även att kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut avseende:  a) principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen  Med bolagsledning avses verkställande direktören samt övriga åtta medlemmar av ledningsgruppen. Styrelsens förslag för 2006, vilket står i överensstämmelse med tidigare års ersättningsprinciper och baseras på redan ingångna avtal mellan Atlas Copco och respektive befattningshavare är följande. Kompensation till bolagsledningen skall bestå av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram (personaloptioner), pensionspremie samt övriga förmåner. Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation. Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70% av grundlönen för verkställande direktören, till 50% för affärsområdeschefer och till 40% för övriga medlemmar av bolagsledningen. Styrelsen föreslår nu ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2006 enligt punkt b) nedan. Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35% av grundlön beroende på ålder. Verkställande direktören är dessutom berättigad till en sjukpension motsvarande 50% av grundlönen. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdförsäkring.  Ömsesidig uppsägningstid om sex månader gäller. Avgångsvederlag kan uppgå till högst 24 månaders grundlön.  Förslaget finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.atlascopco.com/årsstämma och kommer även att kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. b) ett prestationsbaserat personaloptionsprogram för 2006  Bakgrund och skäl för förslaget Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.Omfattning och huvudprinciper  Tilldelning Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 220 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 1 600 000 Atlas Copco aktier av serie A.  Tilldelningen är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added (EVA), utvecklas under 2006. I ett intervall på MSEK 600 varierar tilldelningen linjärt från noll till 100% av maximal tilldelning. Intervallets storlek och gränsvärden har fastställt av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen. Tilldelningen av personaloptioner är maximerad till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:  kategori 1 – verkställande direktören – 50 000 personaloptioner kategori 2 – affärsområdeschefer (3) – 25 000 personaloptioner  kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (cirka 25) – 12 500 personaloptioner  kategori 4 – övriga nyckelpersoner (cirka 175) – 6 250 personaloptioner. Styrelsen skall besluta om vilka personer som skall ingå i ovannämnda grupper baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Tilldelning av personaloptioner kommer att ske senast under mars 2007.  Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsprogrammet.Personaloptionernas löptidLöptiden för personaloptionerna skall vara fem år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara och intjänande förutsätter fortsatt anställning.LösenprisLösenpriset skall bestämmas till ett belopp motsvarande 110 % av genomsnittet av slutkurserna vid Stockholmsbörsen för aktie av serie A under en period om 10 börsdagar närmast efter publiceringen av årsbokslutet (bokslutskommunikén) för verksamhetsåret 2006.Leverans av aktier och kostnaderPersonaloptioner skall ge rätt till förvärv av befintliga aktier. Personaloptionsprogrammet kommer därför inte medföra någon omedelbar utspädning av antalet aktier eller röster i Bolaget.  För att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid samt säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptionsavtal avser Bolaget att säkra detta åtagande via en eller flera finansiella institutioner. Övrigt För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder förslaget. Styrelsens fullständiga förslag enligt denna punkt finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.atlascopco.com/årsstämma senast den12 april 2006. Det fullständiga förslaget kommer även att kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Punkt 17 - Styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i syfte dels att samtliga hänvisningar som infördes vid årsstämman 2005 avseende aktier av serie C och inlösenförfarande utgår, dels att anpassa bolagsordningen till kraven enligt den nya aktiebolagslagen. Styrelsens förslag i den senare delen innebär i huvudsak att bestämmelsen om akties nominella belopp ersätts med bestämmelser om lägsta och högsta antalet aktier, att aktieägarna skall ha företrädesrätt även vid kvittningsemission och till teckningsoptioner och konvertibler i samband med kontant- eller kvittningsemission, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Nyheter samt innebär i övrigt vissa förändringar av formell och redaktionell karaktär.  Styrelsen föreslår också att stämman beslutar att Bolagets verkställande direktör bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslut under denna punkt 17 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.  För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträdes av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.  Det fullständiga förslaget finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.atlascopco.com/årsstämma och kommer även att kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det. Punkt 18 - Styrelsens förslag avseende förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att årsstämman fattar följande beslut. Att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande.  1. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A eller serie B eller en kombination av dessa, att Bolagets innehav efter varje förvärv inte överstiger 10 % av samtliga aktier i Bolaget. 2. Aktierna får endast förvärvas på Stockholmsbörsen. 3. Förvärv av aktier genom handel på Stockholmsbörsen får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Syftet med förvärvet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Förvärvade aktier avses att bli ogiltighetsförklarade på förslag av styrelsen vid en senare stämma. Bolaget äger för närvarande inga egna aktier.  För beslut enligt styrelsens förslag under denna punkt 18 erfordras att stämmans beslut biträdes av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Förslaget finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.atlascopco.com/årsstämma och kommer även att kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det.  Redovisningshandlingar Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.atlascopco.com/årsstämma från och med den 29 mars 2006. I anslutning till årsstämman kommer två stipendier att utdelas, ”John Munck Award” för avgörande insatser inom produktutveckling samt ”Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder. Nacka i mars 2006 Styrelsen