Styrelsens förslag till aktiesplit och inlösenförfarande

2 feb 2005

Stockholm den 2 februari 2005: Atlas Copcos finansiella ställning är stark till följd av ett antal år med goda kassaflöden, samt den nyligen genomförda avyttringen av verksamheten för professionella elverktyg för totalt MSEK 4 705. Styrelsens uppfattning är att Gruppens nuvarande finansiella ställning är mer än tillräckligt stark för att stödja Gruppens strategi och finansiella mål.

För att justera Gruppens balansräkning till en mer effektiv struktur, föreslår styrelsen bolagsstämman ett inlösenförfarande där varje aktie delas upp i 3 ordinarie aktier och 1 inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att automatiskt lösas in för SEK 20.00 per aktie. Det motsvarar totalt MSEK 4 192. Tillsammans med den föreslagna utdelningen på SEK 9.00 per aktie kommer aktieägarna att erhålla MSEK 6 078.   Inlösenförfarandet förutsätter att bolagsstämman 2005 godkänner följande:Ändring av bolagsordningen. Det nominella värdet på varje aktie minskas till SEK 1.25. Inlösenbara C-aktier införs.Nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 139 899 016 A-aktier och 69 703 168 B-aktier, samt en minskning av överkursfonden. En riktad emission av nya C-aktier till en bank i syfte att snabba upp inlösenförfarandet. Nedsättning av bolagets aktiekapital genom att alla C-aktier löses in, vilket kräver tingsrättens godkännande.   Handel i inlösenaktier beräknas ske på Stockholmsbörsen den 17 maj – 7 juni 2005, varefter alla inlösenaktier automatiskt löses in. Utbetalningen av inlösenbeloppet beräknas ske omkring den 15 juni 2005.För ytterligare information kontakta:Hans Ola Meyer, Ekonomidirektör 08 743 8292 eller 070 588 8292 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copcoär en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick företagets omsättning till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har närmare 27 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem samt relaterad service och maskinuthyrning. Inom Gruppen finns ett antal välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC och CP.