Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Rapport från Atlas Copcos bolagsstämma 2005

28 apr 2005

Stockholm den 28 april 2005: Igår höll Atlas Copco sin ordinarie bolagsstämma i Stockholm under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.    Utdelningen fastställdes till SEK 9.00 per aktie. Den 2 maj 2005 godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas att skickas från VPC AB, den 6 maj 2005.   Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Kurt Hellström, Thomas Leysen, Ulla Litzén, Grace Reksten Skaugen och Anders Ullberg omvaldes som styrelsemedlemmar.    Sune Carlsson valdes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande.   Bolagsstämman fastställde styrelsearvodet för 2005 enligt följande: Ett fast arvode om KSEK 3 700 fördelas så att KSEK 1 150 utgår till styrelsens ordförande, KSEK 450 till vice ordföranden och KSEK 350 till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för kommittéarbete utgår med KSEK 500 att fördelas enligt styrelsens beslut. En förutsättning för att arvode ska utgå är att ledamoten är vald av bolagsstämman och att han/hon inte är anställd i bolaget.   Bolagets revisor, KPMG, är utsedd intill den ordinarie stämman 2006.   I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman om en split 4:1 samt ett inlösenförfarande enligt vilket aktieägarna efter verkställd split erhåller 20 kronor per inlösenaktie, varvid ca MSEK 4 192 kommer att utskiftas till aktieägarna. Inlösen av A- och B-aktier innebär att bolagets aktiekapital nedsätts med ca MSEK 262. Bolagets överkursfond nedsätts samtidigt med ca MSEK 734. För att minska tidsåtgången för förfarandet och därmed påskynda utbetalningen beslöt stämman att emittera 209 602 184 C-aktier till Svenska Handelsbanken AB. Betalning ska erläggas kontant med SEK 4.75 per aktie. Stämman beslöt vidare att dessa aktier ska lösas in till motsvarande belopp uppräknat med en räntefaktor. De senast nämnda besluten om nedsättning får inte verkställas utan rättens tillstånd. Efter genomförandet av nämnda beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till SEK 786 008 190 och antalet utgivna aktier till 628 806 552, varav 419 697 048 A-aktier och 209 109 504 B-aktier.   Bolagsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av styrelseordföranden och fyra ägarrepresentanter som representerar de till röstetalet största aktieägarna. Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman 2006 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens uppgift blir att arbeta fram ett förslag till bolagsstämman 2006 avseende ordförande på bolagsstämman, styrelseledamöter, styrelseordförande, vice ordförande, styrelsearvoden, revisor och revisorsarvoden.   Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter bolagsstämman: Som medlemmar i revisionskommittén omvaldes Ulla Litzén (ordförande), Thomas Leysen och Sune Carlsson. Som medlemmar i ersättningskommittén omvaldes Sune Carlsson (ordförande), Jacob Wallenberg och Kurt Hellström.VD och koncernchefen Gunnar Brocks anförande på stämman publiceras i sin helhet på Gruppens hemsida: www.atlascopco-group.com/IRFör ytterligare information kontakta: Mattias Olsson, chef för investerarrelationer 08 743 8291 eller 070 518 8291 Annika Berglund, Informationsdirektör 08 743 8070 eller 070 322 8070 Atlas Copco är en internationell verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. 2004 uppgick omsättningen till ca 49 miljarder kronor med 98% av omsättningen utanför Sverige. Koncernen har drygt 25 000 anställda. Atlas Copco-företagen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för luft- och gaskompression, entreprenad- och gruvutrustning, industriverktyg, monteringssystem, service och maskinuthyrning. Atlas Copco-gruppen äger flera välkända varumärken såsom Atlas Copco, RSC Equipment Rental och CP.