Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2005 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

18 jul 2005

Rekordhög försäljning och vinst

Mycket starka resultat från alla affärsområden.Orderingången steg 24%, en volymökning på 11%.Faktureringen uppgick till MSEK 13 062 (10 680), en volymökning på 10%.Rörelseresultatet steg 45% och marginalen uppgick till 17.5% (14.8).Vinst efter finansiella poster steg 42% till MSEK 2 128 (1 502).Periodens resultat var MSEK 1 461 (1 112) och vinst per aktie SEK 2.32 (1.76).-  Den förväntade realisationsvinsten från avyttringen av verksamheten för  professionella elverktyg ingår ej. Slutbalansräkningen kommer att avgöras genom skiljeförfarande.Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 955 (774). Nettokassaflödet, inklusive aktieinlösen, uppgick till MSEK -4 366.     Marknadsutsikter på kort sikt Efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på en hög nivå.    Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.