Atlas Copco: Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag för helåret 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

2 feb 2005

Stark ordertillväxt under fjärde kvartalet – föreslagen split och utskiftning av MSEK 6 078 till aktieägarna

Orderingången steg 18%, motsvarande en volymtillväxt på 12%. Faktureringen uppgick till MSEK 12 957 (11 473), en volymökning på 8%. Rörelsemarginalen ökade till14.0% (12.8). Vinst efter finansiella poster steg 31% till MSEK 1 804 (1 377) Nettovinsten ökade till MSEK 1 192 (937) och vinst per aktie till SEK 5.69 (4.47).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 198 (1 292).Föreslagen split 4:1 och utskiftning av SEK 29.00 per aktie till aktieägarna genom   - utdelning för 2004 på SEK 9.00 (7.50) per aktie och   - extra utskiftning av SEK 20.00 per aktie genom obligatorisk inlösen. Verksamheten för elverktyg såldes den 3 januari 2005 för totalt MSEK 4 705.  Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta på nuvarande höga nivåer under början av 2005.   Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara stabil på nuvarande gynnsamma nivåer i Nordamerika och Europa. Efterfrågan från dessa kundsegment i Asien väntas stiga. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas stiga något i Nordamerika och i de flesta utvecklingsländer, medan efterfrågan i Europa väntas vara relativt svag. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.