Atlas Copco:Rapport för första kvartalet 2005 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

27 apr 2005

Stark tillväxt och rekordhöga vinstmarginaler

Orderingången steg 17%, motsvarande en volymtillväxt på 8%.Faktureringen uppgick till MSEK 11 168 (9 595), en volymökning på 10%.Rörelsemarginalen ökade till 15.6% (13.8). -Den förväntade realisationsvinsten från avyttringen av verksamheten för professionella elverktyg ingår ej. Vinst efter finansiella poster steg 35% till MSEK 1 665 (1 231).Nettovinsten var MSEK 1 167 (922) och vinst per aktie SEK 5.55 (4.38).Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 685 (862). Nettokassaflödet, efter avyttringar och förvärv, uppgick till MSEK 4 535.Marknadsutsikter på kort siktEfterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta på nuvarande höga nivåer. Efterfrågan från tillverknings- och processindustrierna förväntas vara fortsatt gynnsamma på de flesta marknader. Aktiviteten i bygg- och anläggningsindustrin väntas fortsätta stiga något i Nordamerika och i de flesta utvecklingsländer. Efterfrågan från gruvindustrin väntas vara fortsatt stark.