Atlas Copcos bolagsstämma 2004

27 apr 2004

Stockholm den 27 april 2004—Idag höll Atlas Copco sin ordinarie bolagsstämma i Stockholm under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.   Den förslagna utdelningen på SEK 7.50 per aktie fastställdes. Den 30 april 2004 godkändes som avstämningsdag. Utdelningen beräknas sändas från Värdepapperscentralen VPC AB den 5 maj 2004.   Stämman omvalde följande medlemmar till styrelsen: Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Staffan Bohman, Kurt Hellström, Thomas Leysen, Ulla Litzén och Anders Ullberg. Till ny styrelseledamot valdes Grace Reksten Skaugen.   Bolaget revisor, KPMG, är utsedd intill den ordinarie stämman 2006.   Styrelsen drog tillbaka sitt förslag om tillämpning under 2004 av Programmet 2000-2005 för personaloptioner/syntetiska personaloptioner.    Förslagen att förvandla samtliga aktier till stamaktier och, alternativt, rätt att omvandla B-aktier till A-aktier avslogs.     Stämman fastställde nomineringsprocessen för val av styrelsemedlemmar så att fyra av de största aktieägarna under årets tredje kvartal utser var sin representant. Under styrelseordförandens ledning   utarbetar de ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Namnen på ägarrepresentanterna kommer att offentliggöras så snart de utsetts.  VD och koncernchefen Gunnar Brocks anförande på stämman kommer att publiceras i sin helhet på Gruppens hemsida: www.atlascopco-group.com > Investerare CONTACT:  Annika Berglund, Senior Vice President, Group Communications  Phone: +46 8 743 8070 or +46 70 322 8070  Mattias Olsson, Investor Relations Manager  Phone: +46 8 743 8291 or 46 70 518 8291, email [email protected]  Atlas Copco is an international industrial Group with its head office in Stockholm, Sweden. In 2003, the Group had revenues of approximately BSEK 45 (BEUR 4.9), with 98% of revenues outside Sweden, and about 26 000 employees. The Group produces and markets compressed air equipment and generators, construction and mining equipment, electric and pneumatic tools, and assembly systems and offers related service and equipment rental. The Atlas Copco Group includes famous brands such as Atlas Copco, RSC, Milwaukee Electric Tool, Chicago Pneumatic, and AEG Power Tools. More information can be found on www.atlascopco-group.com.