ATLAS COPCO Delårsrapport per den 30 juni 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

16 jul 2004

Kraftigt ökad försäljning och vinst

Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%.Faktureringen uppgick till MSEK 12 079 (11 148), en ökning på 10% i volym.Rörelsemarginalen ökade till 13.3% (11.7).Vinst efter finansiella poster steg 25% till MSEK 1 518 (1 212).Nettovinsten steg till MSEK 1 014 (810).Vinst per aktie var SEK 4.84 (3.87). Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 821 (1 424).Beslut fattat om att sälja verksamheten för professionella elverktyg.   OBS: Samtliga siffror jämförs med andra kvartalet 2003 om inte annat anges. I rapporten används genomgående punkt ”.” för att markera decimaler.Marknadsutsikter på kort sikt  Den positiva utvecklingen av efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas fortsätta.   I Nordamerika väntas efterfrågan från tillverknings- och processindustrinöka, medan den kommersiella byggsektorn tros vara i stort oförändrad. I Europa förväntas efterfrågan fortsätta stiga något och Östeuropa erbjuder fortfarande störst möjlighet för tillväxt. Den starka utvecklingen i Asien väntas fortsätta, dock i en lägre ökningstakt än under de senaste kvartalen.