Atlas Copco AB (”Atlas Copco Group”) ersättningsrapport 2022

Introduktion

Denna ersättningsrapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i Atlas Copco Group (”riktlinjerna för ersättning”), som antagits av årsstämman i Atlas Copco Group 2020, tillämpades under 2022. Rapporten innehåller information om ersättning till Atlas Copco Gruppens verkställande direktör. Dessutom innehåller rapporten en sammanfattning av Atlas Copco Gruppens utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med kapitel 8, paragraf 53 a och 53 b i aktiebolagslagen (2005:551) och den svenska bolagsstyrningskoden och ersättningsregler utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Information som krävs enligt kapitel 5, paragraf 40-44 i årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 5 på s. 81-83 i Atlas Copco Gruppens årsredovisning 2022 (”årsredovisningen 2022”).

Information om ersättningsutskottets arbete 2022 framgår av bolagsstyrningsrapporten, som finns på sid. 51-60 i årsredovisningen 2022.

Styrelsens ersättning omfattas inte av denna rapport. Sådan ersättning beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på s. 81 i årsredovisningen 2022.

Ett fåtal synpunkter gällande ersättningsrapporten 2021 har erhållits. Dessa har redovisats för ersättningsutskottet och har inte ansetts föranleda några förändringar.

 

Utveckling under 2022

Bolagets resultat 2022

Atlas Copco-gruppens resultat 2022 presenteras i årsredovisningen för 2022 som finns tillgänglig på www.atlascopcogroup.com.

Översikt över tillämpningen av riktlinjerna för ersättning 2022

Riktlinjerna för ersättning har tillämpats utan avvikelse.

Enligt riktlinjerna för ersättning ska ersättningen till medlemmarna i ledningsgruppen vara marknadsmässig och kan bestå av följande komponenter: baslön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Riktlinjerna för ersättning, antagna av årsstämman 2020, finns tillgängliga på www.atlascopcogroup.com där även revisorns årliga rapporter om bolagets efterlevnad av riktlinjerna för ersättning finns tillgänglig.

Utöver ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning har årsstämman i Atlas Copco Group under ett antal år beslutat om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar, dvs. långsiktiga incitamentsprogram.

Total ersättning till verkställande direktören

Tabell 1 nedan visar Atlas Copco Gruppens verkställande direktörs totala ersättning för 2022 (KSEK).

Verkställande direktörens namn Grundlön    Rörlig ersättning Extraordinär ersättning  Pensionsavgifter Total ersättning Andel fast- och rörlig ersättning
Mats Rahmström

Baslön

 

19 500

Övriga förmåner

 

406

14 820 - 6 836  41 562 64/36 

Verkställande direktörens mål för rörlig ersättning

Prestationskriterierna för verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets långsiktiga och hållbara utveckling. I tabell 2 nedan anges prestationskriterierna, som beslutades av styrelsen i januari 2022, och en beskrivning av hur kriterierna har tillämpats under räkenskapsåret.

Verkställande direktörens namn Beskrivning av prestationskriterier Relativ viktning av prestationskriterier1

a)  Uppnått resultat

b) Utfall ersättning (KSEK)

Mats Rahmström Värdeskapande i Gruppen uttryckt som Economic Value Added (EVA)2 80% a) 15 235 MSEK
b) 12 480
Gruppens genomsnittliga nettorörelsekapital i procent av försäljningen 10% a) 21,1%
b) 1 560

Minska Gruppens utsläpp av växthusgaser i linje med målen för Parisavtalet, Science Based Targets: 3

- Scope 1 och 2

- Scope 3

5%

5%

a) 108,0 ktCO2
b) 780
a) 219 823 ktCO2
b) 0

Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat

År 2020 var det första rapporterade räkenskapsåret och utvecklingen över år, över fem år, kommer att rapporteras och läggas till årligen när den blir tillgänglig. I tabell 3 nedan redovisas faktiskt utfall.

  2020 2021 2022

Total ersättning

Mats Rahmström, verkställande direktör 27 396 KSEK  35 940 KSEK 41 562 KSEK

Bolagets utveckling

EVA 9 420 MSEK  12 090 MSEK 15 235 MSEK
Årets resultat  14 783 MSEK 18 134 MSEK 23 482 MSEK

Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter

Atlas Copco AB:s anställda4 1 083 KSEK 1 118 KSEK 1 218 KSEK

Utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram

På årsstämmorna 2016–2022 beslutades det om resultatbaserade personaloptionsprogram för respektive år. Beslutet att tilldela optioner fattades i april respektive år och optionerna utfärdades i mars påföljande år (utfärdandedatum). Antalet optioner som utfärdades för respektive program var beroende av värdeskapande i Gruppen, uttryckt som EVA, för respektive år som optionerna tilldelades. För optionsprogrammet 2022 varierar antalet optioner linjärt inom ett förutbestämt EVA-intervall. Storleken på varje program och intervallets gränser har föreslagits av styrelsen och godkänts av varje årsstämma samt är förenliga med Atlas Copco-gruppens långsiktiga affärsplan.

I samband med utfärdandet beräknades lösenpriset till 110 % av genomsnittlig kurs för A-aktier under en tiodagarsperiod efter datumet för publicering av rapporten för fjärde kvartalet. Personaloptionerna utfärdades utan att den anställde erlade någon ersättning och rätten till optionerna kvarstår endast till den del de är inlösenbara vid tidpunkten för anställningens upphörande. Optionsprogrammet för 2016-2022 har en löptid på sju år. Optionerna i programmen för 2016–2022 kan inte överlåtas och blir inlösenbara till 100 % tre år efter tilldelning.

Programmen för 2016–2022 innefattar ett krav på medlemmarna i Atlas Copco-gruppens koncernledning och divisionschefer att köpa och behålla Atlas Copcos A-aktier för 10 % av sin bruttogrundlön för att de ska kunna bli tilldelade optioner. Ett lägre investerat belopp minskar antalet optioner i motsvarande grad. Dessutom har koncernledning och divisionschefer som har investerat i Atlas Copcos A-aktier en rättighet (”matchningsoption”) att för varje köpt aktie köpa en aktie till en kurs motsvarande 75 % av genomsnittlig kurs för A-aktier under en tiodagarsperiod efter datumet för publicering av rapporten för fjärde kvartalet. Denna rätt gäller från tre år efter tilldelningen fram till att optionsprogrammen löper ut.

Styrelsen hade rätt att besluta att genomföra en alternativ incitamentslösning, syntetiska optioner, för nyckelpersoner i sådana länder där det inte är lämpligt att tilldela personaloptioner.

Mer information om aktie- och aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram, utestående och slutförda 2022, finns i årsredovisningen 2022 not 5 på s. 82-83 och not 23 på s. 99-101.