Atlas Copco Group Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2023

25 jan 2024

Blandad efterfrågan, rekordhöga intäkter och kassaflöde avslutar ett rekordår

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Fjärde kvartalet

 • Orderingången ökade 2% till MSEK 36 843 (36 148), en organisk ökning med 1%
 • Intäkterna ökade 12% till MSEK 44 954 (40 054), en organisk ökning med 10%
 • Rörelseresultat nådde MSEK 9 086 (7 810), vilket motsvarar en marginal på 20.2% (19.5) 
  Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 9 956 (8 029), vilket motsvarar en marginal på 22.1% (20.0)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 8 833 (7 620)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.39 (1.24)
 • Operativt kassaflöde om MSEK 8 799 (5 930)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (29)
 • Styrelsen föreslår:
   ─ Ordinarie utdelning för 2023 på SEK 2.80 (2.30), per aktie att utbetalas i två lika delar

   

Marknadsutsikt på kort sikt

Atlas Copco Group förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 25 oktober, 2023):
Atlas Copco Group förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att försvagas jämfört med det tredje kvartalet.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 12.00.

 

Om Atlas Copco Group:

Atlas Copco Group möjliggör teknologier som formar framtiden. Genom fokus på innovation utvecklar vi produkter, tjänster och lösningar som är avgörande för våra kunders framgång. Våra fyra affärsområden erbjuder trycklufts- och vakuumlösningar, energilösningar, avvattnings- och industriella pumpar, industriella verktyg samt monterings- och visionslösningar. År 2023 hade koncernen intäkter på 173 BSEK, och cirka 53 000 anställda.