Rapport för andra kvartalet 2023

19 jul 2023

Solid orderingång, rekordhöga intäkter och rörelseresultat

Andra kvartalet

  • Orderingången ökade 6% till MSEK 43 471 (41 010), en organisk minskning med 5%
  • Intäkterna ökade 31% till MSEK 43 364 (33 111), en organisk ökning med 18%
  • Rörelseresultat nådde MSEK 9 189 (7 279), vilket motsvarar en marginal på 21.2% (22.0)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 9 488 (7 042), vilket motsvarar en marginal på 21.9% (21.3)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 9 026 (7 305)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.42 (1.17)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 2 864 (3 064)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 30% (28)

Marknadsutsikt på kort sikt

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 27 april, 2023):

Atlas Copco förväntar sig att kundernas underliggande aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2023 kl. 12.00

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.