Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2023

27 apr 2023

Nacka den 27 april 2023: Atlas Copco AB höll på torsdagen den 27 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen, och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Utdelningen fastställdes till SEK 2,30 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,15 kronor med avstämningsdag den 2 maj 2023 och vid det andra utbetalningstillfället 1,15 kronor med avstämningsdag den 20 oktober 2023. Utdelningen avseende det första utbetalningstillfället beräknas komma att utsändas av Euroclear den 5 maj 2023 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 25 oktober 2023.

Stämman valde åtta styrelsemedlemmar: Johan Forssell, Heléne Mellquist, Anna Ohlsson-Leijon, Mats Rahmström, Gordon Riske, Hans Stråberg, Peter Wallenberg Jr och Jumana Al-Sibai. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

 

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Styrelsearvode till ordföranden med 3 200 000 (3 100 000) kronor och 1 035 000 (1 000 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 360 000 (350 000) kronor och 225 000 (220 000) kronor var till de övriga ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 140 000 (135 000) kronor och 105 000 (100 000) kronor var till de övriga ledamöterna; och 100 000 (100 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisionsbolag. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport 2022 och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2023.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2022 och 2023 års prestationsbaserade personaloptionsplan och för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier, samt om överlåtelse av egna serie A aktier till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2023. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2017, 2018, 2019 och 2020 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Årsstämman beslutade att införa ett nytt stycke i § 10 i bolagsordningen som möjliggör för styrelsen att besluta att andra personer än aktieägare får närvara vid bolagsstämmor.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Anna Ohlsson-Leijon, ordförande, Johan Forssell och Hans Stråberg valdes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Gordon Riske och Peter Wallenberg Jr valdes som medlemmar i ersättningskommittén.

 

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida: www.atlascopcogroup.com/arsstamma

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.