Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

23 mar 2023

Nacka, den 23 mars 2023: Aktieägarna i Atlas Copco AB (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering sker från kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023,

dels     anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 21 april 2023 under anmälningsadress Atlas Copco AB, "Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska

dels     vara införd i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023,

dels    senast fredagen den 21 april 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget, c/o Euroclear Sweden AB till handa senast den dagen.

Se hela Kallelsen nedan, eller besök www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:

Eva Klasén, Chefsjurist

+46 73 049 81 88

[email protected]

Amanda Billner, Presschef

0732 5 586 70

[email protected]

 

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut. 

Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Aktieägarna i Atlas Copco AB (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna.

Inregistrering sker från kl. 14.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifter i Bolagets bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023,

dels     anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 21 april 2023 under anmälningsadress Atlas Copco AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i stämman genom poströstning, personligen eller genom ombud, ska

dels     vara införd i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 19 april 2023,

dels    senast fredagen den 21 april 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget, c/o Euroclear Sweden AB till handa senast den dagen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma. Ifyllt och underskrivet poströstningsformuläret kan skickas med e-post till [email protected] eller med post till: Atlas Copco AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear på telefon 08‑402 90 43 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstammaDen som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla det enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts, av förvaltaren, senast den andra bankdagen efter den 19 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justerare

5. Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning

8. Beslut om

        a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

        b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

        c) dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

        d) avstämningsdagar för utdelning

9. Bestämmande av antalet

        a) styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

        b) revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag

10. Val av

        a) styrelseledamöter omval

                    i. Johan Forssell

                    ii. Heléne Mellquist

                    iii. Anna Ohlsson-Leijon

                    iv. Mats Rahmström v. Gordon Riske

                    vi. Hans Stråberg

                    vii. Peter Wallenberg Jr

        b) styrelseledamot nyval Jumana Al-Sibai

        c) styrelsens ordförande Hans Stråberg

        d) revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag

11. Fastställande av arvode

        a) kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna

        b) åt revisorer eller registrerade revisionsbolag

12. Styrelsens förslag till beslut avseende

        a) Atlas Copcos ersättningsrapport för 2022

        b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2023

13. Styrelsens förslag avseende mandat att

        a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanerna 2022  och 2023

        b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

        c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2023

        d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

        e) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i samband med 2017, 2018, 2019 och 2020 års personaloptionsplaner

14. Styrelsens förslag avseende ändring av bolagsordningen

15. Årsstämmans avslutande

Punkt 8 c) och d) – Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2023 fastställs till 2,30 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 1,15 kronor med avstämningsdag den 2 maj 2023 och vid det andra utbetalningstillfället 1,15 kronor med avstämningsdag den 20 oktober 2023. Beslutar årsstämman enligt förslagen, beräknas utdelningen avseende det första utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 5 maj 2023 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 25 oktober 2023.

Punkterna 1, 9 och 10 – Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga ledamöter och revisionsbolag

Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Mikael Wiberg, Alecta och Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB, som tillsammans representerar cirka 30 % av det totala antalet röster i Bolaget, samt Hans Stråberg, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1: Hans Stråberg väljs till stämmoordförande.

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara åtta. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.

Punkt 10: Styrelse: Omval av Johan Forssell, Heléne Mellquist, Anna Ohlsson-Leijon, Mats Rahmström, Gordon Riske, Hans Stråberg och Peter Wallenberg Jr samt nyval av Jumana Al-Sibai. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Ernst & Young AB vilket också är vad revisionsutskottet rekommenderat.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete och revisionsarvode

Styrelsearvode till ordföranden med 3 200 000 (3 100 000) kronor och 1 035 000 (1 000 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 360 000 (350 000) kronor och 225 000 (220 000) kronor var till de övriga ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 140 000 (135 000) kronor och 105 000 (100 000) kronor var till de övriga ledamöterna; och 100 000 (100 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till beslut avseende

a) Atlas Copcos ersättningsrapport 2022

b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2023

12 a) Atlas Copcos ersättningsrapport 2022

Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan för 2023

Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledning och divisionschefer. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen. Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott och godkänts av styrelsen.

Omfattning och huvudprinciper

Tilldelning

Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 500 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 10 302 190 serie A aktier.

Utfärdande

Utfärdandet är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added, definierat som summan av justerat rörelseresultat och ränteintäkter minskad med skattekostnad och kostnad för kapital, utvecklas under 2023. I ett intervall på 3 710 000 000 kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100 % av maximala antalet. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen.

Utfärdandet av personaloptioner är maximerat till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna. Siffror inom parentes avser föregående år efter genomförd aktiesplit:

kategori 1 – verkställande direktören: 462 945 (442 636) personaloptioner

kategori 2 – affärsområdeschefer (4): 90 220 (78 992) personaloptioner

kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (28): 47 055 (42 520) personaloptioner

kategori 4 – övriga nyckelpersoner (467): 17 475 (16 000) personaloptioner

Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2024. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.

Personaloptionernas löptid

Löptiden för personaloptionerna ska vara sju år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

Inlösen

Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under tid som person anses vara anställd.

Lösenpris

Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 % av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för serie A aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén för 2023.

Maximerat utfall

En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset.

Omräkning

För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver Bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.

Teoretiskt marknadsvärde och kostnad för personaloptionsplanen

Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen är utförd av KPMG och följande antaganden har använts som grund. En aktiekurs om 126,54 kronor, förväntad volatilitet om 30 %, förväntad löptid om 4,9 år, förväntad utdelningstillväxt om 6 % samt riskfri ränta om 2,3 %. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 26,18 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 270 000 000 kronor för hela personaloptionsplanen. Baserat på det teoretiska marknadsvärdet vid personaloptionsplanens start uppgår den beräknade kostnaden för personaloptionsplanen till 338 000 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Krav på egen investering för koncernledningen och divisionschefer

För koncernledningen och divisionscheferna (33 personer) gäller som förutsättning för fullt deltagande i personaloptionsplanen 2023 att de investerar 10 % av baslönen före skatt för år 2023 (20 % för expatriater med nettolön) i serie A aktier.

Investeringen kan ta formen av köp av nya eller redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2021 och 2022. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva matchingsoptioner som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2023 till ett pris av 75 % av den kurs på vilken lösenpriset för matchningsoptionerna i planen för 2023 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matchingsoptioner aktie för aktie.

Beräkningen av det teoretiska marknadsvärdet görs av KPMG baserat på samma antaganden som för ovanstående personaloptionsplan. Det teoretiska marknadsvärdet på detta beräknas uppgå till 42,87 kronor per matchingsoption. Den beräknade kostnaden baserat på det teoretiska marknadsvärdet vid planens start uppgår till sammanlagt 5 510 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Leverans av aktier och utspädning

Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av befintliga serie A aktier. Personaloptionsplanen innebär således inte någon utspädning av det totala antalet aktier i Bolaget.

Övriga utestående incitamentsprogram

För övriga utestående incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning not 23 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com.

Punkt 13 – Styrelsens förslag avseende mandat att

a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanerna 2022 och 2023

b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2023

d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

e) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i samband med 2017, 2018, 2019 och 2020 års personaloptionsplaner

För giltigt beslut av årsstämman under punkterna 13 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med 13 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2023 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.

13 a) Förvärv av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanerna 2022 och 2023

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 14 810 000 serie A aktier

2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm

3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matchingsoptionsavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.

13 b) Förvärv av serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 60 000 serie A aktier

2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm

3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

13 c) Överlåtelse av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2023

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2023, inklusive matchingsoptionsdelen, enligt följande:

1. Högst 10 450 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2023, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2023 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2023.

2. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2023.

13 d) Försäljning av serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 60 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i huvudsak, kostnaden för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.

13 e) Försäljning av serie A aktier för att täcka kostnader i samband med 2017, 2018, 2019 och 2020 års personaloptionsplaner

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 33 000 000 serie A aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

I syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att införa ett nytt stycke i § 10 i bolagsordningen som möjliggör för styrelsen att besluta att andra personer än aktieägare får närvara vid bolagsstämmor. Ändringen som styrelsen föreslår i bolagsordningen framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordningen som bifogas kallelsen där den föreslagna ändringen är markerad.

För giltigt beslut av årsstämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna rösta för beslutet.

Styrelsen föreslår slutligen att årsstämman beslutar att Bolagets verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet i denna punkt 14 som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Aktier och röster

Bolaget har totalt utgivit 4 918 452 416 aktier av vilka 3 357 576 384 är serie A aktier och 1 560 876 032 är serie B aktier. Den 23 mars 2023 innehar Bolaget av dessa aktier 50 499 042 serie A aktier. De av Bolaget innehavda och vid årsstämman ej företrädda aktierna motsvarar 50 499 042 röster per den 23 mars 2023.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat företag inom koncernen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till [email protected].

Handlingar

De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på årsstämman kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och finns tillgängliga på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med den 23 mars 2023.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Nacka i mars 2023

Atlas Copco AB (publ)

Styrelsen