Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helaret 2022

26 jan 2023

Blandad efterfrågan, rekordhöga intäkter och solitt kassaflöde 

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Fjärde kvartalet

  • Orderingången ökade 8% till MSEK 36 148 (33 525), en organisk minskning med 7%
  • Intäkterna ökade 36% till MSEK 40 054 (29 533), en organisk ökning med 16%
  • Rörelseresultat var MSEK 7 810 (6 248), vilket motsvarar en marginal på 19.5% (21.2)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde MSEK 8 029 (6 462), vilket motsvarar en marginal på 20.0% (21.9)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 7 620 (6 250)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.24 (1.00, justerat för aktiesplit)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 5 930 (6 650)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 29% (27)
  • Styrelsen föreslår: Ordinarie utdelning för 2022 på SEK 2.30 per aktie (1.90, justerat för aktiesplit), att utbetalas i två delar


Marknadsutsikt på kort sikt
Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 19 oktober, 2022):
Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nivån i det tredje kvartalet.

Årliga och kvartalsvisa finansiella data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 12.00.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Group

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2022 hade Atlas Copco Group en omsättning på 141 miljarder kronor och cirka 49 000 medarbetare vid årets slut.