Rapport for andra kvartalet 2022

19 jul 2022

Stark orderingång och rekordhöga intäkter

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

Andra kvartalet

  • Orderingången ökade 26% till MSEK 41 010 (32 529), en organisk ökning med 13%
  • Intäkterna ökade 20% till MSEK 33 111 (27 534), en organisk ökning med 8%
  • Rörelseresultat var MSEK 7 279 (5 924), vilket motsvarar en marginal på 22.0% (21.5)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, nådde MSEK 7 042 (6 026), vilket motsvarar en marginal på 21.3% (21.9)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 7 305 (5 872)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.17 (0.94, justerat för aktiesplit)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 3 064 (3 743)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 28% (26)


Marknadsutsikt på kort sikt

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara lägre än i det andra kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 26 april, 2022):

Även om den nuvarande globala ekonomiska utvecklingen gör marknadsutsikten osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas aktivitetsnivå kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i första kvartalet.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl. 12.00.

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.