Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2022

26 apr 2022

Nacka den 26 april 2022: Atlas Copco AB höll på tisdagen den 26 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Utdelningen fastställdes till SEK 7,60 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,80 och vid det andra 0,95 kr (i enlighet med årsstämmans beslut om aktiesplit och inlösen nedan). Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 28 april 2022, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 21 oktober 2022. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2022 och den andra den 26 oktober 2022.

Årsstämman fattade beslut om en aktiesplit och ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag. Inlösenförfarandet innefattar en aktiesplit där varje aktie delas upp i fyra ordinarie aktier och en inlösenaktie, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, samt ökning av aktiekapitalet genom en fondemission. Förfarandet innebär en utskiftning om SEK 8 per inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit beslutades till den 16 maj 2022 och sista dagen för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenaktier kommer att infalla den 12 maj 2022. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear Sweden AB omkring den 13 juni 2022. Det kommer vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie A med ISIN-kod SE0017486863 och inlösenaktier av serie B med ISIN-kod SE0017486871. Handel med inlösenaktier kommer att ske på Nasdaq Stockholm under perioden 18 maj–1 juni 2022. ISIN-kod för ordinarie A-aktier är SE0017486889 och ISIN-kod för ordinarie B-aktier är SE0017486897.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen för att anpassa bolagsordningens gränser avseende antalet aktier för att möjliggöra stämmans beslut om aktiesplit. Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen på så sätt att annonsering om kallelse till bolagsstämma ska ske i Svenska Dagbladet istället för samtidigt annonsering i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Därutöver beslutades det om några redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Stämman valde åtta styrelsemedlemmar: Staffan Bohman, Johan Forssell, Heléne Mellquist, Anna Ohlsson-Leijon, Mats Rahmström, Gordon Riske, Hans Stråberg och Peter Wallenberg Jr. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 3 100 000 utgår till styrelsens ordförande och
SEK 1 000 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 350 000 och SEK 220 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningskommittén SEK 135 000 och SEK 100 000 var till de övriga ledamöterna samt ett arvode på SEK 100 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB till bolagets revisionsbolag. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport 2021 och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2022.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2022 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2016, 2017, 2018 och 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Anna Ohlsson-Leijon, ordförande, Johan Forssell och Hans Stråberg valdes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Staffan Bohman och Peter Wallenberg Jr valdes som medlemmar i ersättningskommittén.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.