Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2021

25 jan 2022

Fortsatt hög efterfrågan, rekordhöga intäkter och rörelseresultat

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

 • Orderingången ökade 30% till MSEK 33 525 (25 868), en organisk ökning med 26%
 • Intäkterna ökade 15% till MSEK 29 533 (25 738), en organisk ökning med 12%
 • Rörelseresultat ökade 16% till MSEK 6 248 (5 373), vilket motsvarar en marginal på 21.2% (20.9)
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 6 462 (5 402), vilket motsvarar en marginal på 21.9% (21.0)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 6 250 (5 293)
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 4.01 (3.45)
 • Operativt kassaflöde om MSEK 6 650 (6 459)
 • Avkastning på sysselsatt kapital var 27% (23)
 • Styrelsen föreslår:
  • Ordinarie utdelning för 2021 på SEK 7.60 per aktie (7.30), att utbetalas i två delar
  • Extra utskiftning av SEK 8.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande
  • 4:1 aktiesplit av ordinarie aktier

Marknadsutsikt på kort sikt
Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den nuvarande höga nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 21 oktober 2021):
Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att vara fortsatt hög, men försvagas jämfört med den mycket höga nivån i det tredje kvartalet.

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 kl. 12.00. 

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.