Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

19 mar 2021

Nacka, den 19 mars 2021: Atlas Copco AB kommer att hålla årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning” i Kallelsen.

Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen måndagen den 19 april 2021,

dels     anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 26 april 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast denna dag.
 

Se hela Kallelsen nedan, eller besök www.atlascopcogroup.com/arsstamma. 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com

Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB 

Aktieägarna i Atlas Copco AB, org.nr. 556012-2720 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 27 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under rubriken ”Poströstning”.

Anmälan
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska
dels    vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast på avstämningsdagen måndagen den 19 april 2021,
dels    anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 26 april 2021 genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan så att den är Bolaget tillhanda senast denna dag. 

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till bolagsstämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken avseende förhållandena den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts, av förvaltaren, senast den andra bankdagen efter den 19 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman enbart genom poströstning (förhandsröstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma. Det ifyllda och underskrivna poströstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras. Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Atlas Copcos vägnar) tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Formuläret kan skickas med e-post till [email protected] eller med post till: Atlas Copco AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. För frågor om bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 43 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Fullmakt för ombud
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat företag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 17 april 2021, till adress Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna lämnas av Bolaget genom att de hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.atlascopcogroup.com/arsstamma senast den 22 april 2021. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga hos Bolaget samt skickas till den aktieägare som så begär och uppgivit sin adress. Bolaget kommer den 12 april att publicera en webcast på Bolagets hemsida där styrelseordföranden och verkställande direktören lämnar sina reflektioner avseende året 2020. 

Förslag till dagordning
1.    Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Godkännande av dagordning
4.    Val av en justerare
5.    Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.    Beslut om 
a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
b)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
c)    dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställdabalansräkningen
d)    avstämningsdag för utdelning
8.    Bestämmande av antalet
a)    styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
b)    revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag 
9.    Val av
a)    styrelseledamöter 
i)    Staffan Bohman
ii)    Tina Donikowski
iii)    Johan Forssell
iv)    Anna Ohlsson-Leijon
v)    Mats Rahmström
vi)    Gordon Riske
vii)    Hans Stråberg
viii)    Peter Wallenberg Jr
b)    styrelsens ordförande 
    Hans Stråberg
c)    revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10.    Fastställande av arvode
a)    kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna 
b)    åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
11.    Styrelsens förslag till beslut avseende
a)    Atlas Copcos ersättningsrapport 2020 
b)    en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2021
12.    Styrelsens förslag avseende mandat att
a)    förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2021 
b)    förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c)    överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2021
d)    försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter  
e)    försälja serie A aktier för att täcka kostnader i samband med 2016, 2017 och 2018 års personaloptionsplaner
13.    Årsstämmans avslutande

Punkterna 1, 2, 4, 8 och 9 - Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga ledamöter och revisionsbolag samt upprättande och godkännande röstlängd och val av en justerare  
Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Mikael Wiberg, Alecta och Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB, som tillsammans representerar mer än 29 % av totala antalet röster i Bolaget, samt Hans Stråberg, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:
Punkt 1: Hans Stråberg väljs till stämmoordförande, eller vid förhinder den som styrelsen istället utser.
Punkt 2: Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeraren.
Punkt 4: Styrelsen föreslår att till justerare utse Jörgen Ekelöw, SVP, General Counsel, Epiroc AB, eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser. Uppdraget som justerare ska, utöver att jämte ordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.
Punkt 8: Antalet styrelseledamöter ska vara åtta. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.
Punkt 9: Styrelse: Omval av Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Anna Ohlsson-Leijon, Mats Rahmström, Gordon Riske, Hans Stråberg och Peter Wallenberg Jr. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Ernst & Young AB vilket också är vad revisionsutskottet rekommenderat.
Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopcogroup.com/arsstamma. 

Punkt 7 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2021 fastställs till 7,30 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,65 kronor med avstämningsdag den 29 april 2021 och vid det andra utbetalningstillfället 3,65 kronor med avstämningsdag den 25 oktober 2021. Beslutar årsstämman enligt förslagen, beräknas utdelningen avseende det första utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 4 maj 2021 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 28 oktober 2021.

Punkt 10 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete och revisionsarvode 
Styrelsearvode till ordföranden med 2 600 000 (2 325 000) kronor och 825 000 (740 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 335 000 (315 000) kronor och 210 000 (200 000) kronor var till de övriga ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 130 000 (125 000) kronor och 95 000 (90 000) kronor var till de övriga ledamöterna; och 100 000 (100 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut. 

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant. 

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning. 


Punkt 11 - Styrelsens förslag till beslut avseende
a) Atlas Copcos ersättningsrapport 2020
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2021

11 a) Atlas Copcos ersättningsrapport 2020
Styrelsen har upprättat en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

11 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan för 2021
Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledning och divisionschefer. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen. Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott och godkänts av styrelsen.

Omfattning och huvudprinciper 
Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 335 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 1 920 585 serie A aktier. 
Utfärdande
Utfärdandet är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added, definierat som summan av justerat rörelseresultat och ränteintäkter minskad med skattekostnad och kostnad för kapital, utvecklas under 2021. I ett intervall på 3 000 000 000 kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100 % av maximala antalet. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen. 
Utfärdandet av personaloptioner är maximerat till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna: 
kategori 1 – verkställande direktören: 107 643 (147 669) personaloptioner
kategori 2 – affärsområdeschefer (4): 21 528 (29 195) personaloptioner 
kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (28): 12 069 (17 228) personaloptioner
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (302): 4 599 (6 349) personaloptioner
Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2022. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.

Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna ska vara sju år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.
Inlösen
Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under tid som person anses vara anställd.
Lösenpris
Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 % av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för serie A aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén för 2021. 
Maximerat utfall 
En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset.
Omräkning
För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver Bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
Teoretiskt marknadsvärde och kostnad för personaloptionsplanen
Ett teoretiskt marknadsvärde på en personaloption har räknats fram baserat på Black-Scholes optionsvärderingsmodell. Beräkningen är utförd av KPMG och följande antaganden har använts som grund. En aktiekurs om 475,34 kronor, förväntad volatilitet om 30 %, förväntad löptid om 4,9 år, förväntad utdelningstillväxt om 6 % samt riskfri ränta om 1 %. Det teoretiska marknadsvärdet beräknas uppgå till 91,97 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 177 000 000 kronor för hela personaloptionsplanen. Baserat på det teoretiska marknadsvärdet vid personaloptionsplanens start uppgår den beräknade kostnaden för personaloptionsplanen till 221 000 000 kronor inklusive sociala avgifter.
Krav på egen investering för koncernledningen och divisionschefer
För koncernledningen och divisionscheferna (33 personer) gäller som förutsättning för fullt deltagande i personaloptionsplanen 2021 att de investerar 10 % av baslönen före skatt för år 2021 (20 % för expatriater med nettolön) i serie A aktier. 
Investeringen kan ta formen av köp av nya eller redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2019 och 2020. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva matchningsoptioner som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2021 till ett pris av 75 % av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i planen för 2021 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matchningsoptioner aktie för aktie. Beräkningen av det teoretiska marknadsvärdet görs av KPMG baserat på samma antaganden som för ovanstående personaloptionsplan. Det teoretiska marknadsvärdet på detta beräknas uppgå till 154,40 kronor per matchningsoption. Den beräknade kostnaden baserat på det teoretiska marknadsvärdet vid planens start uppgår till sammanlagt 4 650 000 kronor inklusive sociala avgifter.
Leverans av aktier och utspädning
Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av befintliga serie A aktier. Personaloptionsplanen innebär således inte någon utspädning av det totala antalet aktier i Bolaget. 
Övriga utestående incitamentsprogram
För övriga utestående incitamentsprogram hänvisas till Bolagets årsredovisning not 23 som finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.atlascopcogroup.com.

Punkt 12 – Styrelsens förslag avseende mandat att
a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2021
b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2021
d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
e) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i samband med 2016, 2017 och 2018 års personaloptionsplaner

För giltigt beslut av årsstämman under punkterna 12 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med 12 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2021 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.

12 a) Förvärv av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2021
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1. Förvärv får ske av högst 2 450 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matchningsoptionsavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter. 
12 b) Förvärv av serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier 
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:
1.    Förvärv får ske av högst 15 000 serie A aktier
2.    Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3.    Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.
12 c) Överlåtelse av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2021
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2021, inklusive matchningsoptionsdelen, enligt följande:
1.    Högst 2 000 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2021, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2021 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bland annat att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2021.
2.    För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2021.
12 d) Försäljning av serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 15 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i huvudsak, kostnaden för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet. 

12 e) Försäljning av serie A aktier för att täcka kostnader i samband med 2016, 2017 och 2018 års personaloptionsplaner
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 6 800 000 serie A aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter. 
Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.

Aktier och röster
Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier och 390 219 008 är serie B aktier. Den 19 mars 2021 innehar Bolaget av dessa aktier 12 804 916 serie A aktier. Serie A aktier berättigar till en röst och serie B aktier berättigar till en tiondels röst varför de av Bolaget innehavda och vid årsstämman ej företrädda aktierna motsvarar 12 804 916 röster per den 19 mars 2021.

Handlingar
De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på årsstämman finns tillgängliga på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Nacka i mars 2021

Atlas Copco AB (publ)

Styrelsen