Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2020

16 jul 2020

God lönsamhet i tuffa marknadsförhållanden

  • Orderingången minskade 16% till MSEK 22 401 (26 565), en organisk minskning med 17%
  • Intäkterna nådde MSEK 24 102 (25 580), en organisk minskning med 8%
  • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, minskade 20% till MSEK 4 476 (5 622), vilket motsvarar en marginal på 18.6% (22.0)
  • Rapporterat rörelseresultat var MSEK 3 889 (5 379), vilket motsvarar en marginal på 16.1% (21.0)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 826 (5 315)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.58 (3.36)
  • Operativt kassaflöde på MSEK 3 483 (2 369)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 26% (33)
  • Förvärv av ISRA VISION AG, en global specialist inom visionsystem

Marknadsutsikt på kort sikt
Trots att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt osäker, förväntar sig Atlas Copco att den kortsiktiga efterfrågan på Gruppens produkter och service kommer att förbättras något jämfört med nivån i det andra kvartalet.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerades den 23 april 2020):
Den nuvarande ekonomiska situationen gör marknadsutsikten mycket osäker men efterfrågan förväntas försämras signifikant i de flesta industrier och regioner. 

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08.30.

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.