Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2020

23 apr 2020

Stockholm den 23 april 2020: Atlas Copco AB höll på torsdagen den 23 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelningen fastställdes till SEK 3,50 per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning är den 27 april 2020. Utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 30 april 2020.

Stämman valde nio styrelsemedlemmar:  Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Sabine Neuss, Anna Ohlsson-Leijon, Mats Rahmström, Gordon Riske, Hans Stråberg och Peter Wallenberg Jr. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 2 325 000 utgår till styrelsens ordförande och
SEK 740 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 315 000 och SEK 200 000 till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningskommittén 125 000 kronor och 90 000 kronor var till de övriga ledamöterna samt ett arvode på SEK 100 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

Årsstämman valde Ernst & Young AB till bolagets revisionsbolag. 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2020.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2020 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2015, 2016 och 2017 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Staffan Bohman, ordförande, Anna Ohlsson-Leijon, Johan Forssell och Hans Stråberg valdes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Staffan Bohman och Peter Wallenberg Jr valdes som medlemmar i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Mats Rahmström kommer att publiceras på Gruppens hemsida: https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/corporate-governance/annual-general-meeting/agm-2020. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.