Den ordinarie acceptfristen avslutas: Erbjudandet har accepterats för totalt 13 723 396 aktier, motsvarande 62.62% av ISRA VISION

15 apr 2020

Stockholm den 15 april 2020: Den ordinarie acceptfristen för uppköpserbjudandet i ISRA VISION som inleddes den 28 februari löpte ut den 8 april. ISRA VISIONs aktieägare har accepterat erbjudandet för totalt 13 723 396  aktier vilket motsvarar 62.62% av ISRA VISIONs aktiekapital.

Med en acceptansnivå på 62.62% tillsammans med det direkta aktieinnehavet om 13.68% kommer Atlas Copco att kontrollera en majoritet av aktierna i ISRA VISION som kommer att konsolideras framöver.

Aktieägare i ISRA VISION som ännu inte har accepterat uppköpserbjudandet kan fortfarande göra så under den förlängda acceptfristen. Den förlängda acceptfristen inleds den 16 april och avslutas den 29 april.

Uppköpserbjudandet är fortsatt beroende av Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Alla övriga villkor för erbjudandet har uppfyllts.

Erbjudandehandlingen och ytterligare information finns tillgänglig på www.technology-offer.com.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut. 

Viktigt meddelande:

Detta tillkännagivande är varken ett erbjudande om att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja aktier i ISRA VISION AG. De fastställda villkoren för erbjudandet, samt ytterligare bestämmelser om erbjudandet, anges i erbjudandehandlingen som är publicerad på www.technology-offer.com. Investerare och innehavare av aktier i ISRA VISION AG uppmanas att läsa erbjudandehandlingen samt att ta del av övriga relevanta handlingar angående erbjudandet eftersom de innehåller viktig information.  

Erbjudandet kommer uteslutande att ske med tillämpning av tysk lag och särskilt enligt den tyska lagen om värdepappersförvärv och övertagande (Wertpapiererwerbs und Übernahmegesetz - WpÜG), samt med tillämpning av vissa bestämmelser i amerikansk värdepapperslagstiftning rörande gränsöverskridande uppköpserbjudanden. Erbjudandet kommer inte att genomföras med iakttagande av bestämmelserna i andra jurisdiktioner än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i tillämplig utsträckning). Således har inga andra tillkännagivanden, registreringar, antaganden eller godkännanden av erbjudandet utanför Förbundsrepubliken Tyskland lämnats in, arrangerats eller beviljats. Investerare i och innehavare av värdepapper i ISRA VISION AG kan inte förlita sig på bestämmelser till skydd för investerare i någon annan jurisdiktion än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i tillämplig utsträckning). Med undantag för vad som anges i erbjudandehandlingen, jämte de eventuella undantag som kan beviljas av berörda tillsynsmyndigheter, kommer ett offentligt erbjudande om övertagande inte att göras, varken direkt eller indirekt, i jurisdiktioner där detta skulle utgöra ett lagbrott.

I den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagar eller förordningar, kan budgivaren Atlas Copco Germany Holding AG, övriga koncernbolag eller budgivarens mäklare, direkt eller indirekt, förvärva aktier i ISRA VISION AG utanför ramen för erbjudandet. Förvärven kan ske efter den period då erbjudandet är öppet för accept. Sådana förvärv kan komma att genomföras via börsen till marknadspriser eller utanför börsen på förhandlade villkor. Om sådana förvärv eller förvärvsarrangemang genomförs kommer de att göras utanför USA och med iakttagande av tillämplig lagstiftning, inklusive US Securities Exchange Act från 1934. All information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt lagar och föreskrifter i Tyskland eller enligt annan relevant lagstiftning