Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

17 mar 2020

Stockholm, Sverige, 17 mars 2020: Atlas Copco AB kommer att hålla årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har Atlas Copco, för att sätta hälsa och säkerhet i första rummet, beslutat att korta stämman 2020 så långt som möjligt.

Inregistrering påbörjas något senare än tidigare år det vill säga 15.00. Någon servering kommer inte förekomma överhuvudtaget. VD-talet kortas ner väsentligt. Den prisutdelning som normalt hålls i samband med stämman är inställd. 

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter uppmanas alla aktieägare att överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett av Euroclear särskilt utsett ombud. För mer information om den möjligheten, som erbjuds kostnadsfritt av Euroclear, se www.euroclearproxy.se

Se hela Kallelsen nedan, eller besök www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995 [email protected]
  • Sara Liljedal, Presschef +46 8 743 8060 eller +46 72 144 1038 [email protected] Atlas Copco-koncernen Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

    Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 39 000 medarbetare vid årets slut. Under 2019 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK.

Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Aktieägarna i Atlas Copco AB (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering sker från kl. 15.00.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 17 april 2020,

dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 17 april 2020 under anmälningsadress Atlas Copco AB, "Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få delta i årsstämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 april 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken om detta.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att skickas till de som anmält sig till årsstämman. Årsstämman kommer i år inte att simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.

Verkställande direktörens anförande kommer efter årsstämman att finnas tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Förslag till dagordning

  • Årsstämmans öppnande och val av ordförande
  • Upprättande och godkännande av röstlängd
  • Godkännande av dagordning
  • Val av en eller två justerare
  • Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
  • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  • Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
  • Beslut om
  •  

     

     

    1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
    1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
    2. dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda

    balansräkningen

    1. avstämningsdag för utdelning
    1. Bestämmande av antalet
    1. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
    2. revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
    1. Val av
    1. styrelseledamöter
    2. styrelsens ordförande
    3. revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
    1. Fastställande av arvode
    1. kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna
    2. åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
    1. Styrelsens förslag till beslut avseende
    1. riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
    2. en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2020 
    1. Styrelsens förslag avseende mandat att
    1. förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020
    2. förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
    3. överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020
    4. försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter 
    5. försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2015, 2016 och 2017 års personaloptionsplaner
    1. Årsstämmans avslutande

     

    Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

    Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2020 fastställs till 7,00 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,50 kronor med avstämningsdag den 27 april 2020 och vid det andra utbetalningstillfället 3,50 kronor med avstämningsdag den 26 oktober 2020. Beslutar årsstämman enligt förslagen, beräknas utdelningen avseende det första utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 30 april 2020 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 29 oktober 2020.

     

    Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga ledamöter och revisionsbolag 

    Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay Brufer, Alecta och Hans Ek, SEB fonder, som tillsammans representerar mer än 29 % av totala antalet röster i Bolaget, samt Hans Stråberg, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

    Punkt 1: Hans Stråberg väljs till stämmoordförande.

    Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara nio. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.

    Punkt 10: Styrelse: Omval av Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Sabine Neuss, Mats Rahmström, Hans Stråberg och Peter Wallenberg Jr samt nyval av Anna Ohlsson-Leijon och Gordon Riske. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Nyval av Ernst & Young AB vilket också är vad revisionsutskottet rekommenderat.

    Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

     

    Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete och revisionsarvode

    Styrelsearvode till ordföranden med 2 450 000 (2 325 000) kronor och 780 000 (740 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 325 000 (315 000) kronor och 205 000 (200 000) kronor var till de övriga ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 130 000 (125 000) kronor och 95 000 (90 000) kronor var till de övriga ledamöterna; och 100 000 (100 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut.

     

    I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

     

    Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

     

    Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

     

    Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende

    a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

    b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2020

     

    12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

    Styrelsen föreslår nedanstående riktlinjer för ersättning till Bolagets ledande befattningshavare. Förslaget överensstämmer i sak med de riktlinjer som stämman tidigare år antagit men för att möta nya lagkrav är de föreslagna riktlinjerna mer utförliga än tidigare år.

     

    Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Atlas Copco

    Dessa riktlinjer omfattar verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

    Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

    Atlas Copco-gruppens affärsstrategi återfinns i årsredovisningen som finns tillgänglig på www.atlascopcogroup.com.

    För implementering av bolagets strategi och hållbara långsiktiga intressen krävs att bolaget kan erbjuda marknadsmässig ersättning för att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

    Lön och anställningsvillkor för anställda

    De anställdas totalersättning ska vara marknadsmässig. Ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid ska beaktas av ersättningsutskottet och styrelsen inför beslut om riktlinjernas utformning.

    Formerna av ersättning m.m.

    Ersättningen ska bestå av följande: baslön, rörlig ersättning (exklusive sådan som bolagsstämma beslutar om), pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan och har under ett antal år, utöver och oberoende av dessa och tidigare riktlinjer, beslutat om aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar det vill säga långsiktigt incitament.

     

    1. Baslön

    Baslönen för verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen ska fastställas med hänsyn till kompetens, ansvarsområde, erfarenhet och prestation. Koncernen använder ett internationellt erkänt utvärderingssystem för den årliga lönerevisionen.

     

    1. Rörlig ersättning

    Den rörliga ersättningen ska mätas under en period om ett år och får uppgå till högst 100 procent av baslönen.

    Utöver ovan rörlig ersättning kan rörlig ersättning utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den årliga baslönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

    Rörlig ersättning ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål som kan vara finansiella eller icke-finansiella och som främjar bolagets långsiktiga och hållbara utveckling.

    Styrelsen bedömer efter förslag från ersättningsutskottet hur väl verkställande direktören uppfyllt målen för rörlig ersättning när mätperioden löpt ut. Verkställande direktören gör motsvarande bedömning avseende övriga befattningshavare.

     

    1. Pensionsförmåner

    För verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningsgruppen ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna får uppgå till högst 35 procent av baslönen.

     

    1. Andra förmåner.

    Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får uppgå till högst 10 procent av baslönen.

     

    Tvingande lag och andra bestämmelser samt villkor för utlandsanställda

    Inget i dessa riktlinjer får inskränka tvingande lag och andra bestämmelser. I anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske så länge dessa riktlinjer så långt möjligt tillgodoses.

    Upphörande av anställning

    Medlem i ledningsgruppen har sex månaders uppsägningstid. Om anställningen upphör på bolagets initiativ ska avgångsvederlag utgå i relation till antalet tjänsteår och ålder upp till ett maximalt belopp motsvarande två års baslön.

    Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

    Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år för beslut vid årsstämma. Det av styrelsen inrättade ersättningsutskottet ska kontinuerligt följa och utvärdera dessa riktlinjer liksom implementeringen av dem. Medlem i ledningsgruppen ska inte vara närvarande vid beredning och beslut som kan påverka denne.

    Frångående av riktlinjerna

    Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga hållbara intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

     

    12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan för 2020

    Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledning och divisionspresidenter. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.

     

    Omfattning och huvudprinciper

    Tilldelning

    Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 335 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 2 653 352 serie A aktier.

    Utfärdande

    Utfärdandet är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added, utvecklas under 2020. I ett intervall på 1 800 000 000 kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100 % av maximala antalet. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen.

    Utfärdandet av personaloptioner är maximerat till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:

    kategori 1 – verkställande direktören: 147 669 (183 823) personaloptioner

    kategori 2 – affärsområdeschefer (4): 29 195 (34 900) personaloptioner

    kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (27): 17 228 (21 467) personaloptioner

    kategori 4 – övriga nyckelpersoner (303): 6 349 (10 525) personaloptioner

    Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2021. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.

    Personaloptionernas löptid

    Löptiden för personaloptionerna ska vara sju år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.

    Inlösen

    Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under tid som person anses vara anställd.

    Lösenpris

    Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 % av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för serie A aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén för 2020.

    Maximerat utfall

    En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset.

    Omräkning

    För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver Bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.

    Teoretiskt värde för mottagaren

    Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om 357,52 kronor och förväntad volatilitet om 30 %. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 65,01 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 173 000 000 kronor för hela planen.

    Krav på egen investering för koncernledningen och divisionspresidenter

    För koncernledningen och divisionspresidenterna (32 personer) gäller som förutsättning för fullt deltagande i personaloptionsplanen 2020 att de investerar 10 % av baslönen före skatt för år 2020 (20 % för expatriater med nettolön) i serie A aktier.

    Investeringen kan ta formen av köp av nya eller redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2018 och 2019. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva det antal aktier (matching shares) som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2020 till ett pris av 75 % av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i planen för 2020 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matching shares aktie för aktie.

    Teoretiska värdet på detta beräknas uppgå till 110,56 kronor per matching share eller sammanlagt cirka 3 450 000 kronor.

    Leverans av aktier

    Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av serie A aktier. 

     

    Punkt 13 – Styrelsens förslag avseende mandat att

    a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020

    b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

    c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020

    d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

    e) försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2015, 2016 och 2017 års personaloptionsplaner

     

    För giltigt beslut av årsstämman under punkterna 13 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med 13 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2020 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.

     

    13 a) Förvärv av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020

    Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

    1. Förvärv får ske av högst 3 350 000 serie A aktier
    2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
    3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

    Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.

     

    13 b) Förvärv av serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

    Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

    1. Förvärv får ske av högst 15 000 serie A aktier
    2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
    3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

    Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

     

    13 c) Överlåtelse av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2020

    Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2020, inklusive aktiespar-/matching sharedelen, enligt följande:

    1. Högst 2 700 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2020, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2020 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2020.
    2. För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

     

    Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2020.

     

    13 d) Försäljning av serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

    Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 10 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i huvudsak, kostnaden för sociala avgifter.

     

    Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

     

    Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.

     

    13 e) Försäljning av serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2015, 2016 och 2017 års personaloptionsplaner
    Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 7 000 000 serie A och B aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter.

    Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

     

    Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.

     

    Aktier och röster

    Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier och 390 219 008 är serie B aktier. Den 17 mars 2020 innehar Bolaget av dessa aktier 15 368 592 serie A aktier och 8 899 serie B aktier. Serie A aktier berättigar till en röst och serie B aktier berättigar till en tiondels röst varför de av Bolaget innehavda och vid årsstämman ej företrädda aktierna motsvarar 15 369 481,9 röster per den 17 mars 2020.

     

    Upplysningar på årsstämman

    Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat företag inom koncernen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till [email protected].

     

    Handlingar

    De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på årsstämman kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och finns tillgängliga på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med den 17 mars 2020.

     

    Behandling av personuppgifter

    För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

     

    Nacka i mars 2020


    Atlas Copco AB (publ)

    Styrelsen

    För mer information kontakta: