Erbjudandehandling för det publika uppköpserbjudandet av ISRA VISION AG offentliggjort, acceptfristen börjar idag

28 feb 2020

Efter godkännande från den tyska federala finansinspektionen (BaFin) har erbjudandehandlingen för uppköpserbjudandet idag offentliggjorts. ISRA VISION AG:s aktieägare kan nu acceptera erbjudandet om 50.00 EUR (omkring 532.50 SEK) per aktie kontant.  

Acceptfristen börjar idag och slutar den 8 april 2020. De aktieägare som då inte har accepterat erbjudandet kommer fortfarande att kunna göra det under den förlängda acceptfristen. Den väntas påbörjas den 16 april 2020 och löper till och med den 29 april 2020.

Uppköpserbjudandet är beroende av godkännande från konkurrensmyndigheter i Tyskland och Österrike samt Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Målsättningen är att få alla godkännanden före slutet av juni 2020. Efter fullföljandet av uppköpserbjudandet är avsikten att påbörja ett avnoteringerbjudande givet att priset för avnoteringerbjudandet inte överstiger det ursprungliga erbjudandet, att det inte finns en betydande så kallad free float, eller att andra skäl gör att en avnotering inte längre är lämplig.  

Vid tidpunkten för publiceringen av erbjudandehandlingen har Atlas Copco säkerställt 37.85% av aktiekapitalet i ISRA VISION AG genom bindande åtaganden (28.78%) och aktieköp från institutionella investerare (9.07%).

Erbjudandehandlingen och ytterligare information finns tillgänglig på www.technology-offer.com.

Viktigt meddelande:

Detta tillkännagivande är varken ett erbjudande om att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja aktier i ISRA VISION AG. De fastställda villkoren för erbjudandet, samt ytterligare bestämmelser om erbjudandet, anges i erbjudandehandlingen som är publicerad på www.technology-offer.com. Investerare och innehavare av aktier i ISRA VISION AG uppmanas att läsa erbjudandehandlingen samt att ta del av övriga relevanta handlingar angående erbjudandet eftersom de innehåller viktig information.  

Erbjudandet kommer uteslutande att ske med tillämpning av tysk lag och särskilt enligt den tyska lagen om värdepappersförvärv och övertagande (Wertpapiererwerbs und Übernahmegesetz - WpÜG), samt med tillämpning av vissa bestämmelser i amerikansk värdepapperslagstiftning rörande gränsöverskridande uppköpserbjudanden. Erbjudandet kommer inte att genomföras med iakttagande av bestämmelserna i andra jurisdiktioner än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i tillämplig utsträckning). Således har inga andra tillkännagivanden, registreringar, antaganden eller godkännanden av erbjudandet utanför Förbundsrepubliken Tyskland lämnats in, arrangerats eller beviljats. Investerare i och innehavare av värdepapper i ISRA VISION AG kan inte förlita sig på bestämmelser till skydd för investerare i någon annan jurisdiktion än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i tillämplig utsträckning). Med undantag för vad som anges i erbjudandehandlingen, jämte de eventuella undantag som kan beviljas av berörda tillsynsmyndigheter, kommer ett offentligt erbjudande om övertagande inte att göras, varken direkt eller indirekt, i jurisdiktioner där detta skulle utgöra ett lagbrott.

I den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagar eller förordningar, kan budgivaren Atlas Copco Germany Holding AG, övriga koncernbolag eller budgivarens mäklare, direkt eller indirekt, förvärva aktier i ISRA VISION AG utanför ramen för erbjudandet. Förvärven kan ske före, under eller efter den period då erbjudandet är öppet för accept. Sådana förvärv kan komma att genomföras via börsen till marknadspriser eller utanför börsen på förhandlade villkor. Om sådana förvärv eller förvärvsarrangemang genomförs kommer de att göras utanför USA och med iakttagande av tillämplig lagstiftning, inklusive US Securities Exchange Act från 1934. All information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt lagar och föreskrifter i Tyskland eller enligt annan relevant lagstiftning.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.