Atlas Copco inleder partnerskap med ISRA VISION AG, en global specialist inom visionsystem, genom offentligt uppköpserbjudande

10 feb 2020

Stockholm, den 10 februari 2020: Atlas Copco och det tyska noterade bolaget ISRA VISION AG har undertecknat ett kombinationsavtal för att skapa en ny division för ISRA VISION inom affärsområdet Industriteknik. Som del i överenskommelsen kommer Atlas Copco att genom ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande erbjuda 50.00 EUR (omkring 532.50 SEK) kontant för samtliga utestående aktier i ISRA VISION. Atlas Copco har redan säkerställt 34.9 procent av aktierna genom bindande åtaganden med ett flertal aktieägare, inklusive aktier från Enis Ersü, VD och grundare av bolaget, samt genom ett aktieöverlåtelseavtal med Kabouter Management, LLC.

image ISRA

Pic ISRA

Genom nya produkter och kompetenser förstärker Atlas Copco ytterligare sitt fokus på teknologier för digitaliserad produktion och möter de ökande kraven på kvalitetskontroll och flexibel automation. Det offentliggjorda budet på ISRA VISION, en global ledande aktör inom kvalitetsinspektion av ytor och 3D-visionsystem för industriell automation, är ett viktigt steg. Atlas Copco kan erbjuda en stabil grund för ISRA VISIONs fortsätta tillväxtresa. ISRA VISION är specialister inom visionsystem och har ledande teknologier för kvalitetsinspektion av ytor samt 3D-visionsystem som används för robotautomation. De verkar inom två huvudsakliga segment, kvalitetsinspektion av ytor och industriell automation. Bolaget har en global närvaro med verksamhet på 25 platser och mer än 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland.  Under verksamhetsåret 2018/19 hade bolaget intäkter på omkring MSEK 1 619 (MEUR 154) och ett rörelseresultat på omkring MSEK 357 (MEUR 34), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22 procent. ISRA VISIONs intäkter har vuxit med en genomsnittlig årlig tillväxt på 9 procent de senaste tio åren. ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontor i Darmstadt och kommer att bli en ny division inom affärsområdet Industriteknik. Huvudägaren och grundaren Enis Ersü som har lett bolaget till dagens ledande globala position kommer att vara kvar som VD och arbeta med integrationen. Visionsystem är del av Atlas Copcos långsiktiga strategi”, säger Henrik Elmin, affärsområdeschef för Industriteknik. “ISRA VISION har ett starkt varumärke och en stark position på marknaden, högt ansedd teknologisk expertis och har visat solida finansiella resultat. Genom detta partnerskap kommer vi att kunna ge kunder i ett flertal olika segment ytterligare stöd i deras transformation till digital produktion. Att kunna erbjuda sammanfogningstekniker i kombination med visionsystem stärker vår framtida position som en strategisk samarbetspartner för våra kunder”. “Atlas Copco är den engagerade och långsiktiga ägare jag har letat efter för att kunna ge ISRA VISION en plattform för fortsatt tillväxt”, säger Enis Ersü, VD, ISRA VISION. “Partnerskapet är inte bara en god nyhet för våra aktieägare utan också för våra kunder, anställda och övriga intressenter. Våra kunder gynnas av kontinuitet och ett ökat serviceerbjudande genom Atlas Copcos globala verksamhet. De anställda kan glädjas över att arbetstillfällen och huvudkontor blir kvar”. Det offentliga uppköpserbjudandet kommer att lanseras av Atlas Copco Germany Holding AG, ett helägt dotterbolag till Atlas Copco AB. ISRA VISIONs aktieägare som överlåter sina aktier kommer att erhålla 50 EUR (omkring 532.50 SEK) per aktie kontant, vilket innebär en premie om 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tre månaderna fram till offentliggörandet av budet, och en premie om 43 procent jämfört med stängningskursen den 7 februari 2020. Uppköpserbjudandet motsvarar ett företagsvärde1 om 11 651 MSEK (1 094 MEUR), inklusive MEUR 0.7 i nettoskuld. Uppköpserbjudandet rekommenderas enhälligt av både företagsledningen och styrelsen i ISRA VISION. Atlas Copco har redan säkerställt 34.9 procent av aktierna genom bindande åtaganden. Bindande åtaganden har tecknats med EVWB GmbH & Co. KG, en enhet som kontrolleras av Enis Ersü (24.2 procent), med Vision GbR (4.3 procent) och med medlemmar av styrelsen (0.3 procent). I tillägg har Atlas Copco tecknat ett aktieöverlåtelseavtal för 6.1 procent av aktierna med Kabouter Management, LLC. Acceptfristen förväntas inledas efter att tillstånd erhållits från tyska federala finansinspektionen (BaFin). Förvärvet finansieras helt med likvida medel anslagna för förvärvet. Uppköpserbjudandet är föremål för, inter alia, godkännande från konkurrensmyndigheter och Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS). Uppköpserbjudandet kommer ej att innehålla en lägsta anslutningsgrad (minimum acceptance threshold), då Atlas Copco ej ämnar att ingå ett dominerande avtal (Domination agreement). Efter uppköpserbjudandet är avsikten att påbörja ett avnoteringerbjudande, som stöds av ISRA VISIONs ledning och som ej kräver någon minimum aktieägarandel enligt tysk lag. För mer information om uppköpserbjudandet, se: www.technology-offer.com 1exklusive aktier ägda av ISRA VISION

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand.

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.

Viktigt meddelande:

Detta tillkännagivande är varken ett erbjudande om att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja aktier i ISRA VISION AG. De fastställda villkoren för erbjudandet, samt ytterligare bestämmelser om erbjudandet, kommer att publiceras i erbjudandehandlingen först efter det att den tyska federala finansiella tillsynsmyndigheten har godkänt publicering av densamma. Investerare och innehavare av aktier i ISRA VISION AG uppmanas att läsa erbjudandehandlingen samt att ta del av övriga relevanta handlingar angående erbjudandet när dessa blir tillgängliga, eftersom de kommer att innehålla viktig information.

Erbjudandet kommer uteslutande att ske med tillämpning av tysk lag och särskilt enligt den tyska lagen om värdepappersförvärv och övertagande (Wertpapiererwerbs und Übernahmegesetz - WpÜG), samt med tillämpning av vissa bestämmelser i amerikansk värdepapperslagstiftning rörande gränsöverskridande uppköpserbjudanden. Erbjudandet kommer inte att genomföras med iakttagande av bestämmelserna i andra jurisdiktioner än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i tillämplig utsträckning). Således har inga andra tillkännagivanden, registreringar, antaganden eller godkännanden av erbjudandet utanför Förbundsrepubliken Tyskland lämnats in, arrangerats eller beviljats. Investerare i och innehavare av värdepapper i ISRA VISION AG kan inte förlita sig på bestämmelser till skydd för investerare i någon annan jurisdiktion än Förbundsrepubliken Tyskland eller Amerikas förenta stater (i tillämplig utsträckning). Med undantag för vad som anges i erbjudandehandlingen, jämte de eventuella undantag som kan beviljas av berörda tillsynsmyndigheter, kommer ett offentligt erbjudande om övertagande inte att göras, varken direkt eller indirekt, i jurisdiktioner där detta skulle utgöra ett lagbrott.

I den utsträckning som är tillåtet enligt gällande lagar eller förordningar, kan budgivaren, dess dotterbolag eller dess mäklare, direkt eller indirekt, förvärva ISRA VISION-aktier utanför ramen för erbjudandet. Förvärven kan ske före, under eller efter den period då erbjudandet är öppet för accept. Sådana förvärv kan komma att genomföras via börsen till marknadspriser eller utanför börsen på förhandlade villkor. Om sådana förvärv eller förvärvsarrangemang genomförs kommer de att göras utanför USA och med iakttagande av tillämplig lagstiftning, inklusive US Securities Exchange Act från 1934. All information om sådana förvärv kommer att offentliggöras enligt lagar och föreskrifter i Tyskland eller enligt annan relevant lagstiftning.