Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2018

20 jul 2018

Ett rekordkvartal

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges.

  • Rekordhög orderingång, rekordhöga intäkter och rekordhögt rörelseresultat
  • Orderingången ökade 13 % till MSEK 25 120 (22 286), en organisk ökning om 10%
  • Intäkterna ökade till MSEK 24 461 (21 397), en organisk ökning om 11 %
  • Rörelseresultatet ökade 18% till MSEK 5 430 (4 597), vilket motsvarar en marginal på 22.2% (21.5)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 229 (4 202)
  • Periodens resultat var MSEK 3 894 (3 038)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.21 (2.50)
  • Operativt kassaflöde inkluderat avvecklade verksamheter var MSEK 3 066 (4 838)

Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan från de flesta kundsegmenten förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Efterfrågan på utrustning från halvledarindustrin förväntas vara något lägre på kort sikt. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 25 april 2018): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018, kl 12:00. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.