Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2018

24 apr 2018

Stockholm den 24 april 2018: Atlas Copco AB höll tidigare idag sin årsstämma.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Årsstämman godkände förslaget att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Epiroc AB. En aktie i Atlas Copco AB medför rätt till en aktie i Epiroc AB. Innehavare av aktie av serie A i Atlas Copco AB kommer att erhålla aktie av serie A i Epiroc AB och innehavare av aktie av serie B i Atlas Copco AB kommer att erhålla aktie av serie B i Epiroc AB. Styrelsen i Atlas Copco gavs mandat att besluta avstämningsdag. Utdelningen är planerad till mitten av juni. Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning för 2017 om SEK 7 per aktie ska ske. Avstämningsdag för utdelningen är den 26 april 2018. Betalning beräknas ske den 2 maj. Beslut fattades också om ett automatiskt inlösenförfarande, innefattande en aktiesplit 2:1 där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna, samt ökning av aktiekapitalet genom en fondemission. Förfarandet innebär en utskiftning om SEK 8 per inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit beslutades till den 11 maj 2018. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear Sweden AB den 11 juni 2018. Det kommer vara möjligt att handla med inlösenaktier av serie A med ISIN-kod SE0011166636 och inlösenaktier av serie B med ISIN-kod SE0011166644. Handel med inlösenaktier kommer ske på Nasdaq Stockholm 14 maj 2018–1 juni 2018. ISIN-kod för ordinarie A-aktier är SE0011166610 och ISIN-kod för ordinarie B-aktier är SE0011166628. Årsstämman valde om samtliga nio styrelseledamöter: Gunilla Berg, Staffan Bohman, Tina Donikowski, Johan Forssell, Sabine Neuss, Mats Rahmström, Hans Stråberg, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr. Hans Stråberg valdes om till styrelseordförande. Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt förslaget i kallelsen.  
Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag. Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2018 för Atlas Copco AB. Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och beslutade om överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2018 års prestationsbaserade personaloptionsplan samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja A- och B-aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2013, 2014 och 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplaner och för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier för styrelseledamöter. Styrelsen i Epiroc ABs förslag till en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2018 för Epiroc AB godkändes av stämman. Årsstämman bemyndigade Epiroc AB:s styrelse att besluta om köp och beslutade om överlåtelse av serie A aktier i Epiroc AB med anledning av Epiroc AB:s personaloptionsplan för 2014-2018 samt att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2014 och 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplaner som efter noteringen av Epiroc AB kommer att vara hänförliga till Epiroc AB.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2017 hade Atlas Copco en omsättning på 116 miljarder kronor och cirka 47 000 anställda.