Atlas Copco avser inhämta samtycke från vissa obligationsinnehavare

23 maj 2017

Stockholm den 23 maj 2017: Atlas Copco AB avser inhämta samtycke från innehavare av obligationer som emitterats inom ramen för Euro Medium Term Note-programmet vad avser den möjliga delningen av Gruppen år 2018.

Begäran om samtycke Atlas Copco avser att be innehavarna av obligationer som emitterats inom ramen för Euro Medium Term Note-programmet (EMTN) att överväga att godkänna förslag som innebär ett avstående från vissa villkor som gäller för obligationerna samt en ändring av dessa villkor i samband med den aviserade möjliga delningen av Gruppen under 2018. Bakgrund Den 16 januari 2017 meddelade styrelsen i Atlas Copco att den kommer att förbereda ett förslag inför årsstämman 2018 (förväntas hållas i april 2018) om att dela Gruppen i två bolag: Atlas Copco, med fokus på industriella kunder, och Epiroc, med fokus på kunder inom gruv/anläggning. Atlas Copco söker säkerställa att det inte finns någon risk för att en uppsägningsgrund uppkommer eller anses uppkomma i anknytning till, eller som ett resultat av, den möjliga delningen. Kapitalstruktur Atlas Copcos policy, som illustreras av de senaste tio årens nettoskuld/EBITDA, har historiskt varit att ha en kapitalstruktur som bibehåller investerarnas, kreditgivarnas och marknadens förtroende och som stödjer verksamhetens fortsatta utveckling. Förutsatt att årsstämman 2018 beslutar att godkänna delningen avser Atlas Copco att behålla denna policy även efter delningen. Atlas Copco-gruppens nettoskuldsättning förväntas fördelas ungefärligt mellan Atlas Copco och Epiroc utefter de respektive bolagens lönsamhet (rörelseresultat och EBITDA) och uppmätt kassflöde (operativt kassaflöde). Avsikten är att säkerställa att Atlas Copco fortsättningsvis ska ha en stark finansiell ställning, i likhet med vad som varit fallet historiskt. Om delningen godkänns kommer alla Atlas Copcos utestående obligationer att kvarstå hos Atlas Copco och någon annan del av Gruppens skulder kommer att allokeras till Epiroc. Utvald illustrativ finansiell information för Atlas Copco efter delningen I samband med begäran om samtycke har Atlas Copco tagit fram följande oreviderade utvald illustrativ finansiell information för Atlas Copco efter delningen för att ge ytterligare information till obligationsinnehavarna. Den oreviderade utvalda illustrativa finansiella informationen baseras på att delningen har genomförts på det sätt som beskrivs i den fullständiga utvalda illustrerande finansiella informationen för Atlas Copco, vilken bifogas.

  • Intäkter om BSEK 74.1 år 2016, BSEK 70.1 år 2015 and BSEK 20.6 under första kvartalet år 2017
  • EBITDA(*)(1) om BSEK 18.3 år 2016, motsvarande en EBITDA-marginal(*) om 24.7%
  • Rörelseresultat(*)(2) om BSEK 15.3 år 2016 (BSEK 14.7 år 2015), motsvarande en rörelsemarginal(*) om 20.7% (21.0% år 2015)
  • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten(*)(3) om BSEK 13.0 år 2016
  • Kassaflöden från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar(*)(4) om BSEK -1.6 år 2016
  • Totala tillgångar om BSEK 87.6 den 31 december 2016
___________ (*) De angivna finansiella måtten definieras inte enligt IFRS. Dessa nyckeltal ger kompletterande information och används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. (1)EBITDA avser rörelseresultat plus av- och nedskrivningar (2) Rörelseresultat avser intäkter minus alla kostnader hänförliga till rörelsen men exklusive finansnetto och inkomstskattekostnader. (3) Inklusive en icke återkommande skattebetalning på en summa av BSEK 2.3 som härrör från europeiska kommissionens beslut avseende vissa belgiska skatteöverenskommelser. (4) Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar inkluderar investeringar i byggnader och mark, maskiner och inventarier samt immateriella tillgångar, men exkluderar kassaflöde för goodwill, övriga immateriella tillgångar, byggnader och mark samt maskiner och inventarier genom företagsförvärv. För att undvika missförstånd så inkluderas inte investeringar i hyresmaskiner i kassaflöden från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar då de ingår i nettokassaflödet från den löpande verksamheten. Den fullständiga utvalda illustrerande finansiella informationen för Atlas Copco efter delningen bifogas. Viktig information Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster.

För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.