Atlas Copco rapport för första kvartalet 2017

26 apr 2017

Stark ordertillväxt i samtliga affärsområden Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges           

• Orderingången ökade 32% till MSEK 31 710 (23 950), en organisk ökning på 18%
     • Dubbelsiffrig tillväxt i samtliga affärsområden
• Intäkterna ökade till MSEK 28 027 (22 453), en organisk ökning på 11%
• Rörelseresultatet ökade 37% till MSEK 5 711 (4 170)
     • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 5 878 (4 157)
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 496 (3 989)
• Periodens resultat var MSEK 3 989 (2 897)
• Resultat per aktie var SEK 3.28 (2.38)
• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 3 510 (3 127), inkluderat avvecklade verksamheter
• Vakuumteknik – Nytt affärsområde verksamt från 1 januari 2017

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas förbättras något. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 27 januari 2017):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas förbättras något.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 11.00. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.