Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

22 mar 2017

Stockholm den 22 mars 2017: Aktieägarna i Atlas Copco AB kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna. Inregistrering från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma. Se hela Kallelsen nedan, eller besök www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2017 kl. 08.30. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2016 hade Atlas Copco en omsättning på 101 miljarder kronor och cirka 45 000 anställda.

Kallelse till årsstämma i Atlas Copco AB

Aktieägarna i Atlas Copco AB (”Bolaget”) kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2017 kl. 16.00 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna.
Inregistrering sker från kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, 

dels     anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 under anmälningsadress Atlas Copco AB, Box 7835, 103 98 Stockholm, eller per telefon 08 402 90 43 vardagar kl. 09.00-16.00 eller via hemsidan www.atlascopcogroup.com/arsstamma

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear för att få delta i årsstämman. Sådan tillfällig registrering måste vara verkställd senast torsdagen den 20 april 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren/banken härom.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt kan skickas till de aktieägare som så önskar. Den som företräder juridisk person ska dessutom till fullmakten bifoga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpassering vid årsstämman bör fullmakt och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear förda aktieboken kommer enbart att användas för registrering och upprättande av röstlängd. Inträdeskort kommer att skickas till de som anmält sig till årsstämman. Årsstämman kommer att simultantolkas till engelska. Vid omröstning och val kommer elektronisk utrustning att användas i viss omfattning.

Verkställande direktörens anförande kommer efter årsstämman att finnas tillgängligt på www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Förslag till dagordning

1.     Årsstämmans öppnande och val av ordförande
2.     Upprättande och godkännande av röstlängd
3.     Godkännande av dagordning
4.     Val av en eller två justeringsmän
5.     Prövning om årsstämman är behörigen sammankallad
6.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.     Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till Bolagets styrelse och ledning
8.     Beslut om
        a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
        b)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
        c)     dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
        d)     avstämningsdag för utdelning
9.     Bestämmande av antalet
        a)     styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
        b)     revisorer och revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
10.   Val av
        a)     styrelseledamöter
        b)     styrelsens ordförande
        c)     revisorer och eventuell revisorssuppleant eller registrerade revisionsbolag
11.   Fastställande av arvode
       a)     kontant eller viss del i form av syntetiska aktier, åt styrelsen och av ersättning för arbete i styrelsekommittéerna
       b)     åt revisorer eller registrerade revisionsbolag
12.   Styrelsens förslag till beslut avseende
       a)     riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
       b)     en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017 
13.   Styrelsens förslag avseende mandat att
       a)     förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017
       b)     förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
       c)     överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017
       d)     försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter 
       e)     försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med års 2012, 2013 and 2014 personaloptionsplaner 
14.   Årsstämmans avslutande

Punkt 8 c) och d) - Styrelsens förslag till beslut om utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie för 2016 fastställs till 6,80 kronor uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,40 kronor med avstämningsdag den 28 april 2017 och vid det andra utbetalningstillfället 3,40 kronor med avstämningsdag den 30 oktober 2017. Beslutar årsstämman enligt förslagen, beräknas utdelningen avseende det första utbetalningstillfället komma att utsändas av Euroclear den 4 maj 2017 och utdelningen avseende det andra utbetalningstillfället den 2 november 2017.

Punkterna 1, 9 och 10 - Valberedningens förslag avseende stämmoordförande, antalet styrelseledamöter, ordförande, och övriga ledamöter och revisionsbolag 

Bolagets valberedning, som består av valberedningens ordförande Petra Hedengran, Investor AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay Brufer, Alecta och Hans Ek, SEB fonder, som tillsammans representerar mer än 30 % av totala antalet röster i Bolaget, samt Hans Stråberg, styrelsens ordförande, lämnar följande förslag till beslut:

Punkt 1: Hans Stråberg väljs till stämmoordförande.

Punkt 9: Antalet styrelseledamöter ska vara nio. Ett registrerat revisionsbolag ska utses.

Punkt 10: Styrelse: Gunilla Berg, Staffan Bohman, Johan Forssell, Sabine Neuss, Hans Stråberg, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr samt nyval av Tina Donikowski och Mats Rahmström. Vidare föreslås att Hans Stråberg väljs till styrelsens ordförande. Revisionsbolag: Omval av Deloitte AB vilket också är vad revisionsutskottet rekommenderat.

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.atlascopcogroup.com/arsstamma.

Punkt 11 - Valberedningens förslag till styrelsearvoden och ersättning för kommittéarbete och revisionsarvode

Styrelsearvode till ordföranden med 2 100 000 (1 975 000) kronor och 660 000 (625 000) kronor var till de övriga ledamöterna som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén 250 000 (225 000) kronor och 160 000 (150 000) kronor var till de övriga ledamöterna. Till ordföranden i ersättningskommittén 100 000 (100 000) kronor och 75 000 (75 000) kronor var till de övriga ledamöterna; och 60 000 (60 000) kronor var till styrelseledamot som deltar i annat kommittéarbete i enlighet med styrelsebeslut.

I avsikt att ytterligare öka styrelseledamöternas långsiktiga intresse för Bolagets ekonomiska utveckling föreslår valberedningen att styrelseledamot ska ha möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.

Styrelsen föreslår att Bolagets åtagande att utge belopp motsvarande de syntetiska aktierna enligt ovan ska kostnadssäkras genom återköp av serie A aktier. Återköpta aktier kan säljas på marknaden i samband med utbetalningar till ledamoten enligt en särskild begäran om mandat. Den ekonomiska skillnaden för Bolaget om samtliga styrelseledamöter väljer att erhålla del av sitt arvode i form av syntetiska aktier jämfört med enbart kontant arvode, bedöms p.g.a. kostnadssäkringen vara mycket begränsad.

Arvode för revisionen föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut avseende

a) riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
b) en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017

12 a) Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) samt övriga nio medlemmar i ledningsgruppen. Styrelsens förslag för 2017, är följande:

Kompensation till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, långsiktiga incitamentsprogram, pensionspremie samt övriga förmåner. För utlandsanställda utgår vidare vissa förmåner enligt Bolagets villkor för utlandsanställda.
Grundlön bestäms av befattning, kvalifikation och individuell prestation.
Storleken på rörlig ersättning är beroende av hur på förhand bestämda kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Den rörliga ersättningen är maximerad till 70 % av grundlönen för VD, till 60 % för affärsområdeschefer och till 50 % för övriga ledande befattningshavare.
Pensionspremier betalas enligt en avgiftsbestämd plan med premie på 25-35 % av grundlön beroende på ålder. Övriga förmåner består av förmånsbil samt privat sjukvårdsförsäkring.
Vid Bolagets uppsägning av ledande befattningshavare kan avgångsvederlag uppgå till högst 24 månaders grundlön och lägst 12 månaders grundlön beroende på ålder, anställningstid och eventuella intäkter från annan ekonomisk verksamhet eller anställning. Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall föreligger särskilda skäl.

12 b) Prestationsbaserad personaloptionsplan för 2017

Styrelsen finner det angeläget och det ligger i aktieägarnas intresse att nyckelpersoner i Atlas Copco har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling av Bolagets aktier och inriktar sitt arbete på att främja en sådan utveckling. Detta gäller särskilt för den grupp nyckelpersoner som utgörs av koncernledning och divisionspresidenter. Vidare är det styrelsens bedömning att ett aktierelaterat optionsprogram ökar Atlas Copcos attraktivitet som arbetsgivare på den globala marknaden och befrämjar möjligheten att rekrytera och behålla nyckelpersoner i koncernen.

Omfattning och huvudprinciper

Tilldelning
Styrelsen äger rätt att besluta om tilldelning av personaloptioner som kan ge maximalt 335 nyckelpersoner i koncernen möjlighet att förvärva maximalt 2 814 434 serie A aktier.
Utfärdande
Utfärdandet är beroende av hur koncernens värdetillväxt, uttryckt som Economic Value Added, utvecklas under 2017. I ett intervall på 2 000 000 000 kronor varierar tilldelningen linjärt från noll till 100 % av maximala antalet. Intervallets storlek och gränsvärden fastställs av styrelsen och är i samklang med koncernens målsättning i långtidsplanen.
Utfärdandet av personaloptioner är maximerat till följande antal per person inom de olika nyckelgrupperna:
kategori 1 – verkställande direktören: 105 363 (351 707) personaloptioner
kategori 2 – affärsområdeschefer (5): 22 126 (59 487) personaloptioner
kategori 3 – övriga i koncernledningen och divisionschefer (32): 14 367 (38 048) personaloptioner
kategori 4 – övriga nyckelpersoner (297): 7 201 (17 977) personaloptioner
Styrelsen ska besluta om vilka personer som ska ingå i kategori 4 baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Utfärdande av personaloptioner kommer att ske senast den 20 mars 2018. Styrelsen äger rätt att besluta att införa en alternativ incitamentslösning för nyckelpersoner i sådana länder där tilldelning av personaloptioner ej är lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning (SAR) ska, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som personaloptionsplanen.
Personaloptionernas löptid
Löptiden för personaloptionerna ska vara sju år från tidpunkten för tilldelningen. Personaloptionerna är inte överlåtbara.
Inlösen
Optionerna kan inlösas tidigast tre år efter tilldelning. Rätt till inlösen finns endast under tid som person anses vara anställd.
Lösenpris
Lösenpriset ska bestämmas till ett belopp motsvarande 110 % av genomsnittet av slutkurserna vid Nasdaq Stockholm för serie A aktier under en period om tio börsdagar närmast efter publiceringen av bokslutskommunikén för 2017.
Maximerat utfall
En enskild utbetalning/aktietilldelning under personaloptionsplanen kan aldrig överstiga fyra gånger värdet av lösenpriset.
Omräkning
För det fall en stämma under personaloptionernas löptid skulle besluta exempelvis om en ökning eller minskning av utestående antal aktier eller utdelning utöver Bolagets utdelningspolicy kan omräkning företas för att bibehålla värdet av personaloptionerna. Beslut om omräkning ska fattas av styrelsen i Bolaget.
Teoretiskt värde för mottagaren
Ett teoretiskt värde på en personaloption har räknats fram baserat på Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Som grund för beräkningen har använts bl.a. en aktiekurs om 284,78 kronor och förväntad volatilitet om 30 %. Det teoretiska värdet beräknas uppgå till 52,20 kronor per personaloption eller sammanlagt maximalt till 146 913 455 kronor för hela planen.
Krav på egen investering för koncernledningen och divisionspresidenter
För koncernledningen och divisionspresidenterna (38 personer) gäller som förutsättning för ett deltagande i personaloptionsplanen 2017 att de investerar maximalt 10 % av grundlönen före skatt för år 2017 (20 % för expatriater med nettolön) i serie A aktier.
Investeringen kan ta formen av kontantinbetalning eller av ett tillskott av redan innehavda aktier, dock ej sådana aktier som innehas som del av personaloptionsplanen 2015 och 2016. Deltagandet i planen svarar proportionellt mot gjord investering. De som valt att investera får, förutom ett proportionellt deltagande i optionsplanen, rätt att tre år efter investeringsåret förvärva det antal aktier (matching shares) som svarar mot antalet investerade aktier under personaloptionsplanen 2017 till ett pris av 75 % av den kurs på vilken lösenpriset för aktierna i planen för 2017 beräknades, under förutsättning av fortsatt anställning och fortsatt innehav av dessa aktier. Har innehavet av de investerade aktierna minskat i antal, minskar också rätten till matching shares aktie för aktie.
Teoretiska värdet på detta beräknas uppgå till 88,60 kronor per matching share eller sammanlagt cirka 3 427 137 kronor.
Leverans av aktier
Personaloptioner ska ge rätt till förvärv av serie A aktier.  

Punkt 13 – Styrelsens förslag avseende mandat att
      a) förvärva serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017
      b) förvärva serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier
      c) överlåta serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017
      d) försälja serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter
      e) försälja serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2012, 2013 och 2014 års personaloptionsplaner

För giltigt beslut av årsstämman under punkterna 13 a), b), d) och e) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av årsstämman att överlåta aktier i enlighet med 13 c) krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Om kvalificerad majoritet inte uppnås, är det Bolagets avsikt att säkra den finansiella risken och åtagandet avseende överlåtelse av aktier i samband med personaloptionsplanen 2017 genom ett s.k. equity swap avtal med en finansiell institution.

13 a) Förvärv av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

1. Förvärv får ske av högst 2 950 000 serie A aktier
2. Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärvet sker i syfte att begränsa den ekonomiska risken vid ökning av aktievärdet under personaloptionernas löptid och säkerställa leverans av aktier enligt ingångna personaloptions- och matching shareavtal, för att täcka alternativa incitamentslösningar och kontantavräkning samt för att täcka, framför allt, sociala avgifter.

13 b) Förvärv av serie A aktier i anledning av arvode i form av syntetiska aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget vid ett eller flera tillfällen enligt följande:

 1.     Förvärv får ske av högst 70 000 serie A aktier
2.     Aktierna får endast förvärvas på Nasdaq Stockholm
3.     Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med förvärvet är att kostnadssäkra Bolagets åtaganden, inklusive sociala avgifter, gentemot styrelseledamot som valt att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier.

13 c) Överlåtelse av serie A aktier i anledning av personaloptionsplanen 2017

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåta aktier i Bolaget med anledning av Bolagets personaloptionsplan 2017, inklusive aktiespar-/matching sharedelen, enligt följande: 

 1.     Högst 2 900 000 serie A aktier får överlåtas. Rätt att förvärva aktier ska tillkomma de personer som omfattas av Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2017, med rätt för envar deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i denna plan. Deltagares rätt att förvärva aktier förutsätter att samtliga i Bolagets föreslagna personaloptionsplan 2017 uppställda villkor uppfylls. Överlåtelser av aktier ska ske på de villkor som anges i planen, medförande bl.a. att vad som där anges om pris och tid under vilken deltagarna ska kunna utnyttja sin rätt till förvärv av aktie ska äga tillämpning även beträffande överlåtelsen. Deltagare ska erlägga betalning för aktie inom den tid och på det sätt som anges i villkoren för personaloptionsplan 2017.
2.     För antalet aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under planen gäller sedvanliga villkor för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande åtgärd enligt villkoren för personaloptionsprogrammet.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för överlåtelseprisets beräknande vid överlåtelse av egna aktier, anför styrelsen att överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i den föreslagna personaloptionsplanen 2017.

13 d) Försäljning av serie A aktier för att täcka kostnader i anledning av syntetiska aktier till styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 30 000 serie A aktier för att täcka kostnaden för att utge motvärdet av tidigare utfärdade syntetiska aktier samt för att täcka, i huvudsak, kostnaden för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i tidigare beslut avseende säkring av syntetiska aktier som utgör del av styrelsearvodet.

13 e) Försäljning av serie A och B aktier för att täcka kostnader i samband med 2012, 2013 och 2014 års personaloptionsplaner
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen försälja maximalt 5 100 000 serie A och B aktier för att täcka åtaganden enligt ovan nämnda personaloptionsplaner och kostnader i samband därmed. Kostnaderna avser framför allt kontantavräkning i Sverige, SAR och kostnader för sociala avgifter.

Aktierna som föreslås bli föremål för försäljning förvärvades respektive år i enlighet med ett mandat från envar årsstämma att göra förvärven för angivna ändamål. Försäljningen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunden för prisets beräknande vid försäljning av egna aktier, är att försäljningen av egna aktier utgör ett integrerat led i de tidigare beslutade personaloptionsplanerna. På grund av lagkrav måste dessa beslut upprepas varje år.

Aktier och röster

Bolaget har totalt utgivit 1 229 613 104 aktier av vilka 839 394 096 är serie A aktier och 390 219 008 är serie B aktier. Den 22 mars 2017 innehar Bolaget av dessa aktier 16 658 574 serie A aktier och 332 659 serie B aktier. Serie A aktier berättigar till en röst och serie B aktier berättigar till en tiondels röst varför de av Bolaget innehavda och vid årsstämman ej företrädda aktierna motsvarar 16 691 839,9 röster.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagens ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat företag inom koncernen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Atlas Copco AB, Attn: Chefsjuristen, 105 23 Stockholm eller till [email protected].

Handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen liksom valberedningens respektive styrelsens förslag till beslut, information om samtliga styrelseledamöter och valberedningens styrelseuttalande samt yttranden och redogörelser från styrelsen och revisorn kommer att finnas tillgängliga på årsstämman och finns tillgängliga på www.atlascopcogroup.com/arsstamma samt hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär och uppger adress från och med den 22 mars 2017.

I anslutning till årsstämman kommer två priser att utdelas, ”John Munck Award” för avgörande insatser inom produktutveckling samt ”Peter Wallenberg Marketing and Sales Award” för utvecklandet av nyskapande marknadsförings- och försäljningsmetoder.

Nacka i mars 2017 Atlas Copco AB (publ) Styrelsen