Atlas Copcos styrelse föreslår att dela Gruppen 2018

16 jan 2017

Stockholm den 16 januari 2017: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, ska inleda ett arbete i syfte att föreslå Årsstämman 2018 att besluta om en uppdelning av Gruppen i två noterade bolag, Atlas Copco och “NewCo” (arbetsnamn), och dela ut NewCo till aktieägarna.

NewCo kommer att fokusera på kunder inom gruv/anläggning och omfatta det nuvarande affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik och divisionen Construction Tools med relaterad serviceverksamhet. Denna verksamhet har cirka 12 000 anställda och hade pro forma intäkter på BSEK 28 och en rörelsemarginal på cirka 16% under de 12 månader som slutade den 30 september 2016. Atlas Copco kommer att fokusera på industriella kunder och omfatta affärsområdena Kompressorteknik, Vakuumteknik och Industriteknik, plus divisionerna Portable Energy med relaterad service, samt Specialty Rental. Denna verksamhet har cirka 33 000 anställda och pro forma intäkter på BSEK 74 och en rörelsemarginal på cirka 20% under de 12 månader som slutade den 30 september 2016. Styrelsen och ledningen tror att långsiktigt aktieägarvärde kommer att skapas genom en delning av Gruppen i två separata bolag,” säger Hans Stråberg, Styrelseordförande i Atlas Copco AB. “Båda verksamheterna är världsledande inom sina respektive områden och kommer att dra nytta av ett mer fokuserat ledningsansvar. Atlas Copco-gruppen omfattar en mängd olika affärssegment och slutkunder. Atlas Copco har under årens lopp vuxit lönsamt och utvecklat djupa kundrelationer globalt. “De två verksamheterna skiljer sig när det gäller vad som driver efterfrågan samt efterfrågemönstret,” säger Ronnie Leten, VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen. “En uppdelning kommer att öka deras respektive förmåga att tillföra värde till kunder, växa verksamheten och attrahera talanger.” Om aktieägarna beslutar i enlighet med förslaget så planeras uppdelningen av Gruppen att ske genom utdelning av aktier där Atlas Copco AB:s aktieägare kommer att erhålla aktier i NewCo AB i proportion till sina befintliga innehav. Avsikten är att notera NewCo AB på Nasdaq Stockholm-börsen under andra kvartalet 2018. Utdelningen av NewCo AB förutses att uppfylla kraven i Lex Asea, vilket innebär att svenskbaserade aktieägare i Atlas Copco AB endast beskattas på värdet av de erhållna aktierna när de säljer dem. För mer information, se http://www.atlascopcogroup.com/investor-relations/.

För mer information kontakta:

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017 kl. 08.30.  Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda.