Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2015

16 jul 2015

Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa

  • Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga med stor valutapåverkan
  • Orderingången ökade med 14% till MSEK 26 775 (23 450), en oförändrad organisk tillväxt
  • Intäkterna ökade till MSEK 26 111 (23 348), en organisk minskning på 3%
  • Justerat rörelseresultat var MSEK 5 162 (4 382), vilket motsvarar en marginal på 19.8% (18.8)
  • Redovisat rörelseresultat var rekordhögt på MSEK 5 072 (4 339), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -90 (-43), vilket motsvarar en marginal på 19.4% (18.6)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 850 (4 174)
  • Periodens resultat ökade med 14% till MSEK 3 651 (3 207)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 3.00 (2.64)
  • Det operativa kassaflödet var MSEK 3 481 (3 102)

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 28 april 2015):
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något. 

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.