Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2015

29 apr 2015

Stockholm den 29 april 2015: Atlas Copco AB höll på tisdagen den 28 april sin årsstämma under ordförandeskap av Hans Stråberg, styrelsens ordförande. 

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 6 per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen på SEK 3 vardera. Avstämningsdagen för rätt till utdelning vid det första utdelningstillfället är den 30 april 2015, och för det andra utdelningstillfället är avstämningsdagen den 30 oktober 2015. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2015 och den andra den 4 november 2015.

Stämman omvalde nio styrelsemedlemmar: Staffan Bohman, Johan Forssell, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Gunilla Nordström, Hans Stråberg, Anders Ullberg, Peter Wallenberg Jr och Margareth Övrum. Hans Stråberg omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Ett arvode om SEK 1 900 000 utgår till styrelsens ordförande och
SEK 600 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 225 000 och SEK 150 000 till övriga medlemmar. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

Årsstämman omvalde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2015.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2015 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2010, 2011 och 2012 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Årsstämman fattade beslut om ett automatiskt inlösenförfarande i enlighet med styrelsens förslag. Inlösenförfarandet innebär att cirka MSEK 7 302, eller SEK 6 per aktie, kommer att utskiftas till aktieägarna, utöver ordinarie utdelning om SEK 6 per aktie, motsvarande totalt SEK 12 per ursprunglig aktie.

I inlösenförfarandet ingår:
- Uppdelning av varje befintlig serie A och serie B-aktie (så kallad aktiesplit) i två aktier, varav en är en inlösenaktie.
- Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av 1 229 613 104 inlösenaktier (varvid indragning av inlösenaktier av serie A och serie B ska ske i proportion till antalet aktier utgivna av respektive aktieslag).
- Ökning av aktiekapitalet med SEK 393 004 095 genom fondemission, varvid bolagets fria egna kapital tas i anspråk.

Sista dag för handel med rätt att erhålla inlösenaktie är 13 maj 2015. Inlösenaktier kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med 19 Maj till och med 9 juni 2015, varefter inlösenaktien löses in. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske den 16 juni 2015.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Staffan Bohman, Johan Forssell och Hans Stråberg omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten kommer att publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:

  • Håkan Osvald, Chefsjurist
    08 743 8995 
  • Ola Kinnander, Presschef 
    08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.