Atlas Copco rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2014

29 jan 2015

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Rekordhögt operativt kassaflöde och extra utskiftning föreslagen

 • Orderingången ökade med 24% jämfört med föregående år till MSEK 24 375 (19 714), en organisk ökning på 2%
 • Intäkterna ökade till rekordhöga MSEK 25 360 (21 266), en organisk minskning på 3%
 • Rörelseresultatet var MSEK 4 771 (4 155), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK -115 (+57), motsvarande en marginal på 18.8% (19.5)
 • Justerat rörelseresultat var MSEK 4 886 (4 098), vilket motsvarar en marginal på 19.3% (19.3)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 436 (3 925)
 • Periodens resultat ökade med 15% till MSEK 3 335 (2 903)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.74 (2.39)
 • Rekordhögt operativt kassaflöde på MSEK 5 083 (2 563)
 • Styrelsen föreslår en utskiftning till aktieägarna på SEK 12.00 per aktie genom:
  • en årlig utdelning för 2014 på SEK 6.00 (5.50) per aktie, som kommer att utbetalas i två delar
  • en extra utskiftning av SEK 6.00 per aktie genom automatiskt inlösenförfarande

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas öka något.
Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 20 oktober 2014):
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

För mer information kontakta:

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda.