Atlas Copcos rapport för andra kvartalet 2012

17 jul 2012

God efterfrågan och rekordhöga intäkter och rörelseresultat

 • Orderingången ökade med 5% till MSEK 23 263, ned 2% organiskt
 • Intäkterna steg 17% till rekordhöga MSEK 23 437 (19 951), organisk tillväxt 9%
 • Rörelseresultatet ökade med 20% till MSEK 5 019 (4 177)
 • Rörelsemarginalen var 21.4% (20.9)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 839 (4 081)
 • Periodens resultat var MSEK 3 617 (2 982)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.98 (2.46)
 • Det operativa kassaflödet var MSEK 1 891 (567)
Marknadsutsikter på kort sikt
Den totala efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster väntas ligga kvar på den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:

 • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
  08 743 8295 eller 072 729 8295
 • Daniel Frykholm, Presschef
  08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.