Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2012

30 apr 2012

Stockholm den 30 april 2012: Atlas Copco AB höll på fredag den 27 april sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 5.00 per aktie. Den 3 maj 2012, godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 8 maj, 2012.

Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Sune Carlsson, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Anders Ullberg, Margareth Øvrum, Johan Forssell, Gunilla Nordström och Ronnie Leten omvaldes. Peter Wallenberg Jr valdes som ny medlem i styrelsen.

Sune Carlsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:
Ett arvode om SEK 1 800 000 (1 750 000) utgår till styrelsens ordförande och SEK 540 000 (525 000) till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett oförändrat arvode på SEK 200 000 och SEK 125 000 till övriga medlemmar. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens medlemmar möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna A-aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2012.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A-aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2012 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2007, 2008 och 2009 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Årsstämman godkände förslaget avseende valberedningen och dess uppgifter.

Konstituerande styrelsemöte

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Sune Carlsson, Staffan Bohman och Johan Forssell omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Sune Carlsson, ordförande, och Anders Ullberg omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén. Peter Wallenberg Jr nyvaldes som medlem i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och en omsättning på 81 miljarder kronor.