Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2010

16 jul 2010

Stark ordertillväxt och rekordhög rörelsemarginal

· Orderingången steg 33% organiskt till MSEK 19 221.
· Intäkterna ökade 8% till MSEK 17 430 (16 155), organisk ökning med 9%.
· Rörelseresultatet ökade 69% till MSEK 3 499 (2 066).
· Rörelsemarginalen var rekordhög på 20.1% (12.8).
Föregående år inkluderade omstruktureringskostnader på MSEK 259 och justerad rörelsemarginal var 14.4%.
· Resultat före skatt uppgick till MSEK 3 403 (1 943).
· Periodens resultat var MSEK 2 523 (1 468).
· Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 2.07 (1.20).
· Mycket starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 847 (2 492).


Marknadsutsikter på kort sikt

Efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas, totalt sett, öka något.
På utvecklingsmarknaderna förväntas efterfrågan utvecklas gynnsamt för alla affärsområden. Efterfrågan i Nordamerika och delar av Europa väntas öka gradvis.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
08 743 8290 eller 070 497 8290
e-post: [email protected] ([email protected])

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.