Atlas Copco avser använda mandat för återköp och försäljning av aktier

29 apr 2010

Stockholm den 29 april 2010: Styrelsen för Atlas Copco AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att köpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:
1) Köp av maximalt 70 000 A-aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
2) Köp av maximalt 5 730 000 A-aktier, varav som mest 4 765 000 kommer att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2010.
3) Köp av maximalt 5% av utestående aktier, exklusive de aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för årsstämman den 28 april 2010, men inklusive de aktier som bolaget köper i enlighet med mandat givna vid årsstämman.
4) Försäljning av maximalt 2 525 000 A-aktier och maximalt 2 400 000 B-aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden för 2006-2008 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 229 613 104 varav 839 394 096 A-aktier och 390 219 008 B-aktier. Bolaget innehar 12 068 416 A-aktier samt 2 363 139 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.