Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2010

29 apr 2010

Stockholm den 29 april 2010: Atlas Copco AB höll igår sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, styrelsens ordförande.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.

Utdelningen fastställdes till SEK 3.00 per aktie. Den 3 maj, 2010, godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 6 maj, 2010.

Stämman valde tio styrelsemedlemmar: Sune Carlsson, Jacob Wallenberg, Staffan Bohman, Ulla Litzén, Anders Ullberg, Margareth Øvrum, Christel Bories, Johan Forssell och Ronnie Leten omvaldes. Gunilla Nordström valdes som ny medlem i styrelsen.

Sune Carlsson omvaldes till styrelseordförande och Jacob Wallenberg till vice ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:
Ett oförändrat arvode om SEK 1 500 000 utgår till styrelsens ordförande, SEK 550 000 till vice ordföranden och SEK 450 000 till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 200 000 (170 000) och SEK 125 000 (110 000) till övriga medlemmar. Ett arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens medlemmar möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Styrelsens medlemmar har valt att acceptera detta erbjudande. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna A-aktier.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2010.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp av bolagets egna aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2010 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen fick också mandat att förvärva maximalt 5% av alla utgivna aktier med syfte att fortlöpande kunna anpassa företagets kapitalstruktur. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2006-2008 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Årsstämman godkände valberedningens förslag att det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB utses till revisor till och med utgången av årsstämman 2014. Den auktoriserade revisorn Jan Berntsson blir huvudansvarig för revisionen.

Årsstämman godkände förslaget avseende valberedningen och dess uppgifter.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Sune Carlsson, Staffan Bohman och Johan Forssell omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Sune Carlsson, ordförande, Jacob Wallenberg och Anders Ullberg omvaldes som medlemmar i ersättningskommittén.

Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.