Atlas Copco: Rapport för första kvartalet 2010

28 apr 2010

Stark återhämtning i orderingång och bra rörelsemarginal

• Orderingång steg 22% organiskt. Orderingången var MSEK 17 267.
- Samtliga affärsområden noterade tvåsiffrig organisk ordertillväxt.
• Intäkterna sjönk 8% till MSEK 15 301 (16 577), organisk nedgång 3%.
• Rörelseresultatet steg till MSEK 2 627 (2 172).
• Rörelsemarginalen var 17.2% (13.1).
- Föregående år inkluderade omstruktureringskostnader på MSEK 230 och justerad rörelsemarginal var 14.5%.
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 497 (1 794).
• Periodens resultat var MSEK 1 855 (1 378).
• Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.53 (1.13).
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 223 (2 851).

Marknadsutsikter på kort sikt
Den sammantagna efterfrågan för Gruppens produkter och tjänster väntas förbättras något från nuvarande nivåer.
Efterfrågan på de flesta utvecklingsmarknader förutses utvecklas gynnsamt för samtliga affärsområden. Efterfrågan i Nordamerika förväntas öka gradvis, medan den i Europa väntas vara i stort sett oförändrad.

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.