Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009

2 feb 2010

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Bra vinst, starkt kassaflöde och viss förbättring av efterfrågan i det fjärde kvartalet

• Organisk orderingång minskade 9% och uppgick till MSEK 15 276.
• Intäkterna minskade 19% till MSEK 15 942.
• Åter tillväxt för eftermarknaden.
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 450 (3 288).
- Omstruktureringskostnader på MSEK 80 (258).
- Justerad rörelsemarginal 15.9% (18.0)
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 324 (3 508).
- Föregående år innefattar en skattefri realisationsvinst om MSEK 939.
• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 700 (2 919).
• Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.39 (2.39).
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 3 672 (2 401).
• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 (3.00) per aktie samt ett aktieåterköpsprogram.

Mattias Olsson, tf. Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.