Atlas Copcos rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009

2 feb 2010

(ej särskilt granskad av bolagets revisorer)


Bra vinst, starkt kassaflöde och viss förbättring av efterfrågan i det fjärde kvartalet


• Organisk orderingång minskade 9% och uppgick till MSEK 15 276.


• Intäkterna minskade 19% till MSEK 15 942.


• Åter tillväxt för eftermarknaden.


• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 450 (3 288).


- Omstruktureringskostnader på MSEK 80 (258).


- Justerad rörelsemarginal 15.9% (18.0)


• Resultat före skatt uppgick till MSEK 2 324 (3 508).


- Föregående år innefattar en skattefri realisationsvinst om MSEK 939.


• Periodens resultat uppgick till MSEK 1 700 (2 919).


• Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.39 (2.39).


• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 3 672 (2 401).


• Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 3.00 (3.00) per aktie samt ett aktieåterköpsprogram.


Mattias Olsson, tf. Chef Investerarrelationer

Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290


ir@se.atlascopco.com


Daniel Frykholm, Presschef

Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060


media@se.atlascopco.com


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.