Kallelse till Atlas Copcos bolagsstämma

Aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 28 april 2003 kl 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

AnmälanAktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skalldelsvara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 17 april 2003delsanmäla sig till bolaget senast tisdagen den 22 april 2003 kl 16.00, under adress  Atlas Copco AB, Sweden Holding ”Bolagsstämman”, 105 23 Stockholm, eller via hemsidan www.atlascopco-group.com eller per telefon 08-743 80 00 eller per telefax 08-644 90 45.  Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan fondhandlare, måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan tillfällig registrering, s k rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 17 april 2003. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. Aktieägare äger deltaga och rösta vid stämman personligen eller genom ombud. För aktieägare som företräds genom ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Inträdeskort kommer att översändas till dem som anmält sig till stämman. Verkställande direktörens tal och tillhörande bildmaterial kommer efter stämman att finnas tillgängligt på Atlas Copcos hemsida www.atlascopco-group.com Ärenden 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet vid stämman; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Verkställande direktörens anförande; 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, b) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören, c) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, d) om avstämningsdag för utdelningen; 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman; 10. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, av styrelsesuppleanter; 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och styrelsekommittéerna; 12. Förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté; 13. Stämmans avslutande.Styrelsens förslag till beslut Punkt 8 c): Att utdelningen per aktie uppgår till 5:75 kr;  Punkt 8 d): Att fredagen den 2 maj 2003 blir avstämningsdag för utdelning. Beslutar stämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC onsdagen den 7 maj 2003. Övriga förslag Följande aktieägargrupp, Investor, SHB/SPP Fonder, Robur Fonder och Alecta, som tillsammans representerar mer än 25 % av samtliga röster i bolaget, föreslår följande: Punkt 9: Att nio (9) ordinarie ledamöter, tidigare tio (10), och inga suppleanter, väljs; Punkt 10: Att följande ordinarie styrelseledamöter omväljs: Jacob Wallenberg, Gunnar Brock, Sune Carlsson, Kurt Hellström, Thomas Leysen, Ulla Litzén och Charles E. Long. Nyval föreslås av Staffan Boman och Anders Ullberg.  Anders Scharp, Lennart Jeansson och Michael Treschow har undanbett sig omval; Punkt 11: Att arvode åt styrelsen utgår med 3.000.000 kr samt att ersättning för kommittéarbete utgår med 300.000 kr; båda beloppen att fördelas enligt styrelsens bestämmande till av bolagsstämman valda och av bolaget ej anställda styrelseledamöter. Punkt 12: Sveriges Aktiesparares Riksförbund har föreslagit att en nomineringskommitté utses av bolagsstämman. Kommittén skall enligt förslaget bestå av från bolaget fristående ledamöter och representera bolagets ägare på bolagsstämman. En representant för de mindre aktieägarna föreslås ingå i kommittén.  Ett antal större aktieägare, tillsammans representerande drygt 25 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och i stället kommer att föreslå bolagsstämman att besluta att nomineringsprocessen skall tillgå så, att fyra av de största aktieägarna under årets fjärde kvartal utser var sin representant som under styrelseordförandens ledning tillsammans skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. I förslaget ingår att namnen på de fyra representanterna skall offentliggöras så snart de utsetts.Revisor Bolagsstämman 2002 utsåg revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till revisor, med  aukt rev Stefan Holmström som huvudansvarig, intill bolagsstämman 2006 samt beslöt att arvode skall utgå enligt räkning.  Stockholm i mars 2003  Styrelsen