Så här gör vi affärer

Atlas Copco Group kännetecknas av fokuserade verksamheter inom utvalda marknadssegment, ett starkt kundfokus genom en decentraliserad organisation, global närvaro, en stabil serviceverksamhet, professionella medarbetare och flexibel tillverkning som binder lite kapital. Med professionell service, teknisk kompetens, applikationskunskap och digital kapacitet bygger Gruppen nära relationer med våra kunder genom direkta och indirekta kanaler.

Vision, strategi och finansiella mål

Vi har som gemensam vision att vara First in Mind—First in Choice för våra kunder och andra intressenter. Vårt uppdrag är att kontinuerligt leverera hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Det innebär att vi skapar lönsam tillväxt som bidrar positivt till ett hållbart samhälle och som främjar mångfald och inkludering.  Att vara inkluderande innebär för oss att alla medarbetare får stöd och inspiration för att utecklas och växa. Det betyder också att vi tar hänsyn till olika intressenter, som kunder och samhället i stort, när vi skapar värde.

Finansiella mål

  • Intäktsökning mätt över en konjunkturcykel bör vara 8%
  • Fortsatt hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt öka effektiviteten och generera tillväxt
  • Utdelning av vinst till aktieägare bör vara cirka 50%

Struktur och styrning

Atlas Copco Groups organisation bygger på principen om decentraliserat ansvar och befogenheter. I organisationen ingår både operativa och legala enheter. Varje operativ enhet har en styrelse (business board), som speglar Gruppens operativa struktur. Denna styrelse har till uppgift att ge råd och fatta beslut i strategiska och operativa frågor. Den säkerställer också att kontroller och utvärderingar genomförs. De legala enheterna har även en styrelse som fokuserar på regelefterlevnad och som avspeglar Gruppens legala struktur.

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av Gruppen, att löpande bedöma koncernens finansiella ställning, ekonomiska, legala, sociala och miljömässiga risker, samt säkerställa att organisationen är utformad för tillfredsställande kontroll. Styrelsen är också ansvarig för rekrytering och utnämnande av VD och koncernchef.

VD och koncernchef är ansvarig för den löpande ledningen av Gruppen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD och koncernchef är ansvarig för att se till att organisationen arbetar för att uppnå målen för en hållbar, lönsam och inkluderande tillväxt. VD och koncernchef leder koncernledningen, som även består av affärsområdeschefer och fem funktionella chefer.

Affärsområdena ansvarar för att utveckla sina respektive verksamheter genom implementering och uppföljning av strategier och mål för att uppnå en hållbar, lönsam och inkluderande tillväxt.

Divisionerna är separata operativa enheter, ansvariga för att leverera resultat i linje med affärsområdets strategier och mål. Varje division har globalt ansvar för ett specifikt produkt- eller serviceerbjudande. En division kan omfatta ett eller flera produktbolag (enheter med ansvar för produktutveckling, tillverkning och produktmarknadsföring), distributionscenter och flera marknadsbolag (enheter med ansvar för kundkontakter, försäljning och service) som tillhör en division, eller delas med andra divisioner.

Regionala holdingfunktioner har etablerats över hela världen för att stödja Gruppens divisionsstruktur och representera koncernledningen.

Försäljning och service

Atlas Copco Groups ambition är att etablera nära relationer med kunderna och hjälpa dem att öka sin produktivitet och kvalitet på ett hållbart sätt. För att maximera marknadsnärvaron sker kundkontakter, försäljning och service genom direkta och indirekta kanaler (främst distributörer), såväl fysiskt som online. Vår digitala kapacitet och interaktion med kunderna är avgörande för att stödja dem och skapa nya affärsmöjligheter. Därför utbildar vi kontinuerligt våra team så att de har rätt kompetens för att säkerställa att det är lätt att göra affärer med oss. Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga när våra kunder behöver oss, oavsett var vi bäst kan stödja dem. Gruppen har en global närvaro med försäljning i över 180 länder.

Utrustning säljs av ingenjörer med stor kunskap om tillämpningar och ambitionen att erbjuda den bästa lösningen för specifika applikationer. Service och underhåll som utförs av kvalificerade tekniker är en väsentlig del av erbjudandet. Inom varje affärsområde finns en särskild division med ansvar för service. Ansvaret omfattar utveckling av serviceprodukter, försäljning och marknadsföring, teknisk support samt leverans av service, allt med stöd av analys från uppkopplad utrustning.

Tillverkning och logistik

Vi strävar efter att lokalisera tillverkning nära våra kunder och har produktionsanläggningar i Europa, Asien och Amerika. Lokal tillverkning ger också motståndskraft och förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden.

Grundtanken är att internt tillverka de komponenter som är kritiska för utrustningens prestanda. När det gäller övriga komponenter nyttjar vi affärspartners kapacitet och kompetens. Flexibilitet inom inköp och logistik är centralt. Inköpta komponenter står för cirka 75% av utrustningens produktionskostnad, medan resterande 25% utgörs av internt tillverkade nyckelkomponenter, monteringskostnader och indirekta kostnader. Försäljning av utrustning står för cirka 65% av intäkterna och tillverkning och logistik är organiserat på ett sätt som möjliggör en snabb anpassning till ändrad efterfrågan.

Utrustningen tillverkas huvudsakligen baserat på kundorder, men viss standardutrustning med höga volymer tillverkas utifrån förväntad efterfrågan. Montering av utrustning sker i stor utsträckning vid Gruppens egna fabriker och vi ansvarar för produkternas funktionalitet och kvalitet. Monteringen är i regel flödesorienterad och slutprodukten levereras normalt direkt till kunden. Vi arbetar löpande med att effektivisera användningen av humankapital, naturresurser och kapital i verksamheten, samtidigt som vi säkerställer högsta möjliga kvalitet.

Innovation

Inom Atlas Copco Group är vi övertygade om att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker. Genom att utveckla rätt teknologier bidrar vi till en bättre morgondag. Arbetet med innovationer och produktutveckling är därför av största vikt. Innovationer förbättrar kundnöjdheten och stärker kundrelationer, våra varumärken och vårt finansiella resultat. Våra produkter designas internt och kostnaderna för forskning och utveckling uppgår till cirka 4% av de totala intäkterna.

Det övergripande syftet är att utforma och effektivt producera nya eller förbättrade produkter med hållbara och påtagliga kundfördelar vad gäller produktivitet, energieffektivitet och/eller lägre livscykelkostnad. Ny hårdvara och mjukvara utvecklas av skickliga ingenjörer i divisionerna. Atlas Copco Group skyddar tekniska innovationer med patent. I vårt arbete med innovationer ingår även förbättring av processer som främjar flöden och nyttjandet av tillgångar och information. Överkapacitet och ineffektivitet ska alltid ifrågasättas.

Investeringar i anläggningstillgångar och rörelsekapital

Vår tillverkningsfilosofi medför ett måttligt behov av investeringar i fastigheter, fabriker och utrustning, som kan anpassas till förändringar i efterfrågan på kort och medellång sikt. Investeringarna sker främst i bearbetningsutrustning och i produktionsenheter för tillverkning av nyckelkomponenter och montering.

Behovet av rörelsekapital påverkas av att försäljningen i huvudsak sker via egna distributionscenter, vilket i sin tur påverkar storleken på lager och kundfordringar. Behovet av rörelsekapital ökar vid ett starkt affärsklimat med högre volymer och minskar när konjunkturen försämras.

Förvärv

Förvärv sker främst inom eller mycket nära befintliga kärnverksamheter. Samtliga divisioner ska kartlägga och utvärdera närliggande verksamheter som kan erbjuda påtagliga synergier med våra befintliga. Samtliga förvärvade verksamheter förväntas bidra med ekonomiska mervärden.

Rapportering

Redovisningen är upprättad i enlighet med lag och International Financial Reporting Standards. Men ekonomiska resultat är inte det enda måttet på framgång, vilket är anledningen till att Atlas Copco Group integrerar även hållbarhet och socialt ansvar i sin årsredovisning. 

Kultur, ledarskap och medarbetare

Atlas Copco Groups kultur kännetecknas av högpresterande team och ett engagemang för människor, kunder, produkter och innovation. Vi tror att det alltid finns ett bättre sätt att göra saker på och förespråkar frihet under ansvar. Flera aktiviteter genomförs regelbundet för att upprätthålla och utveckla vår företagskultur, såsom återkommande workshops om företagets värderingar, strategi och riktlinjer. Inom Gruppen definieras ledarskap som förmågan att skapa bestående resultat genom våra medarbetare. Gruppen anser att kompetenta och engagerade ledare är avgörande för att uppnå en hållbar, lönsam och inkluderande tillväxt. Frihet att agera och ansvar är vägledande principer.

Alla ledare får ett uppdrag av sin chef med långsiktiga förväntningar och mål i både kvantitativa och kvalitativa termer. Uppdraget löper oftast över tre till fem år. Utifrån uppdragsbeskrivningen förväntas ledaren ta fram en vision som tydliggör hur det ska fullgöras, samt de strategier, den organisation och de medarbetare som behövs.

Atlas Copco Groups framgång bygger på att Gruppen är en bra arbetsgivare med förmåga att attrahera och utveckla duktiga och engagerade medarbetare. Med en global verksamhet som bedrivs genom flera bolag arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling och kunskapsöverföring, samtidigt som våra kärnvärden, samverkan, engagemang och innovation, genomsyrar alla processer.

Atlas Copco Group har en stark kultur av att utveckla duktiga medarbetare genom att uppmuntra dem att själva ta ansvar för sin karriär och kompetensutveckling. Gruppen uppmuntrar och möjliggör intern rörlighet och kompetensutveckling genom fortlöpande aktiviteter och en intern arbetsmarknad. Ambitionen är att utveckla medarbetare och team så att de uppnår sin fulla potential och Atlas Copco Group erbjuder lättillgängliga verktyg och riktade utbildningar, digitala och lärarledda, kurser och program för alla medarbetare.

Om Gruppen behöver anpassa sin kapacitet i ett försämrat affärsklimat stoppas rekryteringar i första hand. Uppsägningar sker i sista hand.