Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2014

16 jul 2014

Något förbättrad efterfrågan sekventiellt

  • Orderingången ökade med 11% jämfört med föregående år till MSEK 23 450 (21 135), en organisk tillväxt på 1%
  • Intäkterna ökade till MSEK 23 348 (21 843), en organisk minskning på 3%
  • Rörelseresultatet blev MSEK 4 339 (4 533), inklusive en effekt från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram på MSEK -43 (+50)
  • Rörelsemarginalen var 18.6% (20.8) eller 18.8% (20.5) justerat för jämförelsestörande poster
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 174 (4 279)
  • Periodens resultat var MSEK 3 207 (3 137)
  • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.64 (2.58)
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 908 (3 296) 

Marknadsutsikter på kort sikt


Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.


Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 29 april 2014):
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster förväntas öka något.
Efterfrågan från gruvindustrin förväntas ligga kvar på nuvarande nivå medan efterfrågan från tillverkning, bygg- och anläggningssegmentet förväntas att öka något.

För mer information kontakta:


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco
är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.