Atlas Copco rapport för andra kvartalet 2014

16 jul 2014

Något förbättrad efterfrågan sekventiellt

 • Orderingången ökade med 11% jämfört med föregående år till MSEK 23 450 (21 135), en organisk tillväxt på 1%
 • Intäkterna ökade till MSEK 23 348 (21 843), en organisk minskning på 3%
 • Rörelseresultatet blev MSEK 4 339 (4 533), inklusive en effekt från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram på MSEK -43 (+50)
 • Rörelsemarginalen var 18.6% (20.8) eller 18.8% (20.5) justerat för jämförelsestörande poster
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 174 (4 279)
 • Periodens resultat var MSEK 3 207 (3 137)
 • Resultat per aktie före utspädning var SEK 2.64 (2.58)
 • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 908 (3 296) 

Marknadsutsikter på kort sikt

Den sammantagna efterfrågan på Gruppens utrustning och service förväntas öka något.

Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 29 april 2014):
Den sammantagna efterfrågan på Gruppens produkter och tjänster förväntas öka något.
Efterfrågan från gruvindustrin förväntas ligga kvar på nuvarande nivå medan efterfrågan från tillverkning, bygg- och anläggningssegmentet förväntas att öka något.

För mer information kontakta:

 • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
  08 743 8295 eller 072 729 8295
  [email protected] 
 • Carl-Johan Olsson, Ställföreträdande Presschef
  08 743 8060 eller 072 181 0086
  [email protected]


Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Atlas Copco
är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.