Rapport från Atlas Copcos årsstämma 2014

30 apr 2014

Stockholm den 30 april 2014: Atlas Copco AB höll på tisdag den 29 april sin årsstämma under ordförandeskap av Sune Carlsson, som vilket tidigare meddelats avböjt omval till styrelsen.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes.
Utdelningen fastställdes till SEK 5,50 per aktie. Den 5 maj 2014 godkändes som avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelningen beräknas komma att skickas av Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.
Stämman valde nio styrelsemedlemmar: Staffan Bohman, Johan Forssell, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Gunilla Nordström, Hans Stråberg, Anders Ullberg, Peter Wallenberg Jr och Margareth Øvrum. Hans Stråberg valdes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:
Ett arvode om SEK 1 900 000 (1 850 000) utgår till styrelsens ordförande och SEK 570 000 (555 000) till var och en av de övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.
Till ordföranden i revisionskommittén utgår ett arvode på SEK 225 000 (200 000) och SEK 150 000 (125 000) till övriga medlemmar. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till var och en av medlemmarna i ersättningskommittén. Ett oförändrat arvode på SEK 60 000 till varje styrelseledamot som därutöver deltar i ett kommitté- eller utskottsarbete enligt beslut av styrelsen.
Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att få hälften av arvodet för styrelsearbetet i form av syntetiska aktier och återstoden i kontanter. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna A-aktier.
Årsstämman valde Deloitte AB till bolagets revisionsbolag med Jan Berntsson som huvudansvarig revisor. Deloitte valdes till och med årsstämman 2015.
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av ledningsgruppen) och styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2014.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A-aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2014 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2009, 2010 och 2011 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman. Ulla Litzén, ordförande, Staffan Bohman, Johan Forssell och Hans Stråberg omvaldes som medlemmar till revisionskommittén. Hans Stråberg, ordförande, Anders Ullberg och Peter Wallenberg Jr valdes som medlemmar i ersättningskommittén.
Anförandet på stämman av Atlas Copcos VD och koncernchef Ronnie Leten publiceras på Gruppens hemsida: www.atlascopco.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta: 

  • Håkan Osvald, Chefsjurist 08 743 8995  
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda.