Atlas Copcos rapport för tredje kvartalet 2011

21 okt 2011

Rekordförsäljning och rekordresultat

Orderingången ökade till MSEK 21 151, 14% organisk tillväxt.Intäkterna steg till MSEK 20 739 (17 743), 21% organisk tillväxt.


 - Stark eftermarknadsutveckling.Rörelseresultatet ökade 27% till MSEK 4 800 (3 782)


- Varav MSEK 164 härrör från upplösning av avsättning för aktierelaterade långsiktiga kompensations­program.Rörelsemarginalen var 23.1% (21.3).Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 703 (3 675).


- Varav reavinst om MSEK 82 från försäljning av aktier i RSC Holdings.Periodens resultat var MSEK 3 601 (2 650).Vinst per aktie före utspädning var SEK 2.96 (2.17).Operativt kassaflöde var MSEK 2 125 (2 479).


Marknadsutsikter på kort sikt

Sammantaget väntas efterfrågan på Atlas Copcos produkter och tjänster försvagas något jämfört med den nuvarande höga nivån.

För ytterligare information kontakta:


  • Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer


    08 743 8295 eller 072 729 8295


    e-mail: ir@se.atlascopco.com

  • Daniel Frykholm, Presschef


    08 743 8060 eller 070 865 8060
Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor.