Atlas Copco: Rapport för andra kvartalet 2009

17 jul 2009

(denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer)


Starkt kassaflöde under tuffa marknadsförhållanden
• Organisk orderingång minskade 37%.
- Låg efterfrågan på utrustning, men annulleringar av order har upphört.
- Eftermarknadsprodukter och service stod emot väl.
• Intäkterna sjönk 14% till MSEK 16 155 (18 884), organisk nedgång 27%.
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 066 (3 630), en marginal på 12.8% (19.2).
- Inkluderar omstruktureringskostnader på MSEK 259, justerad rörelsemarginal 14.4%.
- Positiv valutaeffekt på netto MSEK 400 jämfört med föregående år.
• Resultat före skatt uppgick till MSEK 1 943 (3 354).
• Periodens resultat var MSEK 1 468 (2 463).
• Vinst per aktie före och efter utspädning var SEK 1.20 (2.01).
• Starkt operativt kassaflöde på MSEK 2 492 (396).

Marknadsutsikter på kort sikt
Efterfrågan väntas vara fortsatt svag från de flesta industrier och regioner och ligga kvar på nuvarande nivå.

Uppdatering av åtgärder för att anpassa kapacitet och kostnader
Åtgärderna för att justera kapacitet och kostnader till det svaga affärsklimatet fortsatte under kvartalet. Antalet anställda minskades med knappt 1 600 totalt och kostnader på MSEK 259 belastade resultatet. Arbetsstyrkan har sedan september 2008 minskats med 5 440 och omstruktureringskostnader på totalt MSEK 747 har belastat resultatet. Dessa åtgärder motsvarar mer än MSEK 2 000 i årliga besparingar.

För ytterligare information:
Analytiker
Ingrid Andersson, Chef Investerarrelationer
Tel 08-743 8290, mobil 070-497 8290
[email protected]

Media
Daniel Frykholm, Presschef
Tel 08-743 8060, mobil 070-865 8060
[email protected]

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.